CorseCurte#14 – Daniela

#14 – Daniela

E je peade al termosifon, Daniela, e mi cjale di sot in sù cui soi grancj voi grîs. I cjavei neris a son deventâts blancs parsore des orelis e la sô piel e à cualchi grispe, aromai. Mi svicini par cjalâle miôr. O sint il so respirâ pesant. Il scotch che le fâs tasê al ten ancjemò, par fortune. Ma mi visi ben, dut câs, dai siei lavris, cence scugnî cjalâju. A son fins, colôr di rose, ben dissegnâts. I cjareci i cjavei, mi cjale spauride. Lis mês mans a corin come suriis gnervosis su la sô schene e si fermin a sigurâ il grop che i ten peadis lis conolis. Mi plasarès mangjâle e forsit, savêso?, lu fasarai. Mi slontani viers il plan de cusine e intant i feveli sclet. “Daniela, o pensi che ti mangjarai. Cumò o met a boli un pocje di aghe, viodistu? Mi reste di capî cemût fâti a tocs, no varès voie di sporcjâ. No stâ cirî di berlâ, che al è di bant”. Daniela mi cjale scaturide intant che e tache a movisi come un demoni, e cîr di liberâsi, e spere di rivâ a fâjale. O uçi il curtìs.

“Ma al è cussì clâr!”, mi dîs Vaghezzi, ridint.
“Ce? Che o soi une canibale cun istints omicidis?” i dîs, fûr di me.
“Ma no, jê no à di preocupâsi. Al vûl dome dî che jê e vûl dismembrâ par capî. Tal profont, siore, je e vûl fâsi a tocs par analizâju cun comut, tant che i ingranaçs dentri di un orloi. E à parfin voie di mangjâsi par cerçâsi, par capî di ce che e sa. O vin lavorât propit su chest insiemi! No varaie mighe vût pôre di chest sium? Siore Daniela?”
“Mah… se lui mi dîs cussì… Graciis, dotôr Vaghezzi. O vevi pôre di jessi un mostri!”
“Ma sì, ma sì. Che e ledi cjase e no stedi a procupâsi. Un bon gustâ e al passe dut”.

Preparant il sofrit pal sugo no rivi a resisti e o cjali cu la code dal voli il termosifon. Un sgrisul mi va sù pe schene, ma o cîr di stâ trancuile e calmâmi. Al è dome un termosifon. Intant che o met la civole te fersorie, però, il gno voli al cole su la mê conole di çampe. Ce isal chel segn ros? Lu ai ancje ta chê altre conole. O lassi colâ il curtìs…

di ***
#1***

Leave a reply:

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Pît di pagjine dal sît