Lets in Ostarie: Amôr une peraule tal me côr

Lets in Ostarie: Amôr une peraule tal me côr di Gianfranco Gallo CE LIBRI ISAL? Un libri di poesiis, di pôc plui di 70 pagjinis, cun cualchi fotografie dentri, e in bande de poesie la traduzion in lenghe taliane. Publicât di bessôl dal autôr tal 2014, al à dentri plui di cincuante poesiis. MA CUI ISAL L’AUTÔR? Gianfranco Gallo al [...]

Lei dut

Pît di Pagjine dal sît