I laris di Midun

  Mê none Mariute e jere une vecjute gobe e piçulute, tant magruline propit scarmuline, ma e veve un sintiment,  une luciditât di ment, che no ’nd jere tantis di chê fate. Tantis son lis contis che a nô fruts nus à fatis, ma chê, che plui dispès mi torne in ment e je chê dai “I laris di Midun”. [...]

Lei dut

La Diaule

Aromai a jerin ae fin de serade, e chê bestie che a jere sot de loze, là jù in fonts dal curtîl, e cresseve simpri di plui. Tal imprin ducj chei pôc esperts in materie di cjace no varessin rivât a capî ce che al sarès deventât dut chel berdei di spai e di bachetis. E cussì a jere ancje [...]

Lei dut

Un cuadri tal cîl

Su Contecurte no publichin poesiis, lu saveis, ma o vin simpri une vore, ma une vore di gust cuant che un Contecurtâr al ven preseât e al cjape cualchi biel premi. Al è di pôc che un nestri contercurtâr al à cjapât un biel ricognossiment: la segnalazion intal nomemât concors “Gjso Fior” inmaneât dal comun di Verzegnis. Si che duncje, [...]

Lei dut

Lets in Ostarie: “Amôr une peraule tal me côr”

Lets in Ostarie: Amôr une peraule tal me côr di Gianfranco Gallo CE LIBRI ISAL? Un libri di poesiis, di pôc plui di 70 pagjinis, cun cualchi fotografie dentri, e in bande de poesie la traduzion in lenghe taliane. Publicât di bessôl dal autôr tal 2014, al à dentri plui di cincuante poesiis. MA CUI ISAL L’AUTÔR? Gianfranco Gallo al [...]

Lei dut

Pît di pagjine dal sît