Tornial?

O ai sintût a dî che al à di tornâ, che al vignarà jù une altre volte. Inte glorie par judicâ i vîfs e i muarts. Ma cuant? Sevêr al veve clamât Remo muradôr par fâ il marcjepîts gnûf, sì, sì, intune dì o fasìn dut, o ai za lis misuris, doman o rivìn adore e vie dute une tirade, [...]

Lei dut

Pît di Pagjine dal sît