I spirts

“Al à i spirts!” si diseve di un frut un fregul malcuiet. E, se nol jere vonde, “Al à i spirts abolics!” si diseve. Al jere un mont cu lis orelis spiçadis tal captâ il segnâl dai spirts sparniçâts tal aiar, dì e gnot. E massime di gnot. Ai frututs in spiete di cjapâ il sium stant sot la plete [...]

Lei dut

Il mus di Lise

  Al è un mus virtuâl, il mus di Lise. Un mussut jentrât tai siums e afiets di picinine. Altris frutins si pierdin vie a fevelâi a un ors, un cjan, un simiot, fintremai une piore cualchidun, che ju puartin a durmî cun se. Invezit Lise e à vût, za di chê volte, la manìe dal mus. E pareve, di [...]

Lei dut

I ordenâi

  A son vignudis sù dôs cjasis subit di là de nestre, di doi fradis, cun cinc fruts che sot sere àn cjapade la mende di fâ une partide di balon tal lôr curtîl. “Tire, passe, goal!” si sintiju businâ, intun legri sunsûr che no si è plui usâts a considerâ. Cuant che pe strade nol passe un automobil, al [...]

Lei dut

Il cano(cjâl)

“Sêtu za stade in bancje?” gjo, a mê mari, tal viodile tornâ daurman. “Nol ere nancje un cano!” disè jê. “Cjan” gjo, “e par talian, cane.” “Cano, sâtu parcè?” disè jê. “Lu sai a memorie” gjo. “Puar Agnul!” disè jê, tacant a contâ la storie di cuant che, la sere in sierade, ducj insieme cu lis fameis par dongje, si [...]

Lei dut

La mance

Rafaêl Cativel al à cjolte Miane di Piso. Lui al saveve lei e scrivi pulît. Invezit jê e faseve fature, ma par chel cont no voleve jessi di mancul. Chest fat, zontât cuntun dedut di gjelosie, le puartave a cori jê sul puartel dal curtîl a spietâ la puestine, a vierzi par ordin la pueste ancje a non di Rafaêl [...]

Lei dut

Il conducente

Pôcs a savevin a Sante Marie cui che al jere Gjovani Favot, ma ducj lu cognossevin par Gjovanin Valente. Nol coventave sclarîi a nissun lis resons di chel sorecognon di Valente. Bastave vê da fâ cun lui un moment. Lassâ passonâ pinsîrs, memoriis, peraulis cence premure, ancje dome un lamp cjatantsi pe strade, e al comparive il so spirt, il [...]

Lei dut

La musiche

Il Tumbar al veve la passion de musiche. Al veve la musiche tal sanc, il Tumbar. La int i diseve “Ustin Tumbar” a Ustin Favot opûr, par fâle curte, dome “el Tumbar” pe innomine che al veve, in dut il circondari, di balarin di gale in ducj i bai, ma al spicave tal tango e massime tango argjentin. Tune fieste [...]

Lei dut

Veruska

Cidine cidine, suiade tes sôs fuarcis e come un passarin intun çufut di plumis, si è distudade Vera Chmaruk, frute dal vincjesîs, di Kijev, depuartade in timp di guere a Buchenwald, maridade in Gjermanie cul Nino Cilinut dal Cilin, presonîr di guere ancje lui, e po vivude chenti te miserie, a Sante Marie Sclaunic e a Puçui, fin l’ultime cuiete [...]

Lei dut

Site Footer