La preson

Âstu mai pensât di jessi presonîr de tô vite? Al baste pôc. Tu cjapis une decision impen di une altre e, di chê strade, tu ‘nt cjapis une altre e une altre ancjemò. E a di un ciert pont tu ti visis che no tu puedis plui sielzi. Tu scugnis fâ cussì. Ducj sal spietin. Ducj tal domandin. Parcè che [...]

Lei dut

Gnot di Carnavâl

Par strade e jere ancjemò tante int. Al sucedeve da râr a chê ore di gnot. Almancul cussì e pensave, parcè che nancje jê e jere usade a movisi di straoris. Lis falis a butavin dulintor sflamiadis di lûs malsigure là che lis musis a parevin crepis rossis e neris. Cualchidun al leve ator mascarât e, tal trimulâ des flamis, [...]

Lei dut

Tal mieç dal vât

Al jere di un biel pieç che no si viodeve une fumate cussì penze sù par ca. Al è di mats movisi cuntun timp cussì, ma il siôr al à presse di tornâ a Udin… Di bon che i cjavai a cognossin la strade a memorie, ma chel istès si à di lâ a planc, massime cumò che o sin [...]

Lei dut

Se il mont si strucje

Zuan e Nicolò a jerin restâts in cjase di bessôi cu lis feminis. Nancje che a fossin inmò frutins di tete. Toni e Bastian, i fradis plui grancj, za di cualchi zornade a jerin jù a Udin cu lis Cernidis. Laurinç, lôr pari, al jere lât jù in citât a matine, cuntun trop di oms dal borc. La gnove si [...]

Lei dut

Site Footer