fbpx

La preson

Âstu mai pensât di jessi presonîr de tô vite? Al baste pôc. Tu cjapis une decision impen di une altre e, di chê strade, tu ‘nt cjapis une altre e une altre ancjemò. E a di un ciert pont tu ti visis che no tu puedis plui sielzi. Tu scugnis fâ cussì. Ducj sal spietin. Ducj tal domandin. Parcè che [...]

Lei dut

Gnot di Carnavâl

Par strade e jere ancjemò tante int. Al sucedeve da râr a chê ore di gnot. Almancul cussì e pensave, parcè che nancje jê e jere usade a movisi di straoris. Lis falis a butavin dulintor sflamiadis di lûs malsigure là che lis musis a parevin crepis rossis e neris. Cualchidun al leve ator mascarât e, tal trimulâ des flamis, [...]

Lei dut

Tal mieç dal vât

Al jere di un biel pieç che no si viodeve une fumate cussì penze sù par ca. Al è di mats movisi cuntun timp cussì, ma il siôr al à presse di tornâ a Udin… Di bon che i cjavai a cognossin la strade a memorie, ma chel istès si à di lâ a planc, massime cumò che o sin [...]

Lei dut

Se il mont si strucje

Zuan e Nicolò a jerin restâts in cjase di bessôi cu lis feminis. Nancje che a fossin inmò frutins di tete. Toni e Bastian, i fradis plui grancj, za di cualchi zornade a jerin jù a Udin cu lis Cernidis. Laurinç, lôr pari, al jere lât jù in citât a matine, cuntun trop di oms dal borc. La gnove si [...]

Lei dut

Site Footer