In vuaite

Al è aromai di trê dîs che o spietìn platâts tra i claps de Crete Rosse, juste in face dal Volt de Gane. Al è il pont miôr par lumâ cui che al ven sù dal paîs e visâ i oms che a stan in paisse alì dal Volt. Ur tocjarà a lôr di tacâ la colone che e à di passâ par li. I nestris, jù in paîs, nus àn fat savê che a son pronts par partî. “Doi, trê dîs – nus àn dite – no di plui”.
Al è za trê dîs che o spietìn cui voi pontâts sul pont di dulà che a varessin di rivâ. Cu lis orelis spiçadis par sintî ogni rumôr suspiet. Ma dut al è cidin. Cun chest frêt maladet, ancje i rumôrs si glacin. Dome il craçâ dai corvats al creve ogni tant chest cidin e nus vise che nol è dut un sium.
Cheste criùre nus sturnìs. A sta fers si riscje di glaçâsi. E ogni tant e vignarès voie di lassâsi cjapâ di chel clip che ti cjarine la cjar, di chê muart dolce. Ma o vin un compit di fâ: fermâ la colone. E lu fasarìn. Costi ce che al costi.
Jo, Martin e Zuan o sin i plui zovins dal grup. Chei cui voi miôr. Par chel nus àn sielzûts par fâ la vuaite. Sperìn dome, cuant che al sarà il moment, di rivâ alì dal Volt prime che dut al sedi finît. Par vinci cun lôr. O par murî cun lôr.
Il gno turni al è cuasi insom. O ai i voi stracs. O ai bisugne di discjoli un lamp la voglade. Mi ziri. Zuan nol è plui sentât là che al jere la ultime volte. O cjali dulintor. Su la Crete Rosse a son sì e no trê puescj dulà stâ e Zuan nol è in niò. Nol pues jessi sparît cussì. Al è alc che nol va.
Mi ziri bande Martin. Mi cjale e al fâs bocje di ridi. No si à visât di nuie. Lu cjali miôr. Al è daûr a sfantâsi. Al è come se un alc di invisibil sal mangjàs. A bocons. Gjambis, stomi, braçs, cjâf. Un lamp e nol è plui. Il gno berli si glace tal cuel. Po lu sint. Il nuie. Svelt. Mi grampe. Lis gjambis, il stomi, i braçs… Il nuie.

 

 

 

No. Cussì no mi plâs. O ‘nt scrivarai une altre. Cul dêt poiât sul tast o scanceli peraule dopo peraule e rie dopo rie. Al è un tic sadic scancelâ cussì, cuant che al bastarès selezionâ dut e fracâ “canc”, ma a son dome personaçs. No sintin nuie. O no?

 

di Carli Pup
#593

1 comments On In vuaite

Leave a reply:

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Pît di pagjine dal sît