Alc si è rot

No sta a cjalâmi cussì, cun chei voi vueits e scocolâts, e la bocje maraveade… O sai: o varès vût di dital prime, ma o vevi inmò sperance, o vevi pazience. O vevi ancjemò amôr… Ma cumò alc si è rot… Ti ai lavât, stirât, ti ai curât e sossonât. Ti ai fat di femine, di mari, di sûr, di [...]

Lei dut

Ninin

O sin in pocjis, aromai. Strachis passudis, disvuedadis, mortificadis. Ma no vinçudis, fintremai che si tignarìn strentis une cun chê altre, cjaminant cuintri aiar te montafin dal nestri dolôr. E ancjemò mancul disperadis: la sperance no le vin mai pierdude. A ‘nt vin simpri chel tichinin da pît dal cûr. E je chê, che nus sburte a bacilâ par rivâ [...]

Lei dut

Milonghe

Scarpis neris e lucidis, cuntun tac alt e solit, e une striche plene di lustrins che si strenç ator de cjavile. Scarpis che ti slungjin lis gjambis come par magjie, e ducj si zirin a cjalâti, parcè che cuant che tu cjaminis al è un biel viodi. Scarpis speciâls: a balin bessolis, mi à dite. E tu spindistu ducj chei [...]

Lei dut

Site Footer