La setemane des missions

“Beâts vualtris zovins, che a vês timp di fâ dal ben”, al diseve San Filipuneri, il paradis nol è fat pai poltrons.” Cussì a sîs di buinore, mê mari, cun cheste filastrocje plovessial, neveassial, glaçassial mi butave fûr dal jet. E jo ancjemò indurmidît, cjalt come un colomp, o saltavi fûr des cuviertis pront a vistîmi par no murî di [...]

Lei dut

Il mont intune gnove ete

Rino, sentât come ogni dì su la stesse cjadree, si cjalave intor, pierdintsi cui vôi in chês machinis ch’a jemplavin la stanzie. L’ordenadôr su la scrivanie al faseve di paron, cun in bande une stampant. Nol mancjave l’I-Pad e une schirie di telefonuts e ordenadôrs che in vincj agns al veve cambiât. Jenfri chei mûrs si contignivin dentri ducj i [...]

Lei dut

Un sium

Te imagjine: Hemingway Là jù insom de strade, indulà che si jentrave in te place no si scherçave, si traeve pardabon,. Cun di plui al jere dut un cori sù e jù di int cun bandieris, bombis molotov, bastons, cjadenis e altris imprescj di vuerilie. In chel macel, mi sintivi cussì confondût che no savevi in ce part di mont [...]

Lei dut

Ce brut mont

“I carabinîrs…? Sì sì a son jentrâts i carabinîrs… No sai cui che ju à clamâts… Cumò a son là dentri cun lui e cun so pari… Dai Rino no sta insisti, cumò nol pues jentrâ nissun, nancje tu, ancje se tu jeris il so miôr amì… Di sigûr a spietin il magjistrât….” Ma alore e je vere, Michêl, nol [...]

Lei dut

Te ete de globalizazion. Gnovis: Udin 18 /07/2051

Te provincie di Udin al prin dì, di Zenâr dal doimil e trente si contavin 135 paîs. Un plui biel di chel altri. Mortean cul so cjampanili, Palme a forme di stele, Acuilee capitâl dal patriarcjât, Cividât cul so puint dal Diaul, Vençon cu li sôs Mumiis, Glemone cul so Cjampon. Lassìn sta ducj chei altris che de Cjargne fin [...]

Lei dut

Bon Nadâl

Ancje in chê sere su la scrivanie, indulà che si sentave pal so lavôr, la pene, grivie, a Jacum no i scoreve. La sintive pesante come se fos un modon. E chest lu avilive, ma ce che pui lu aflizeve a jerin il so cûr e il so cjâf vueits. Cussì tant che no i ispiravin plui ideis emozions par [...]

Lei dut

Pît di pagjine dal sît