La cisile

  Une dì di Istât al è vignût un grant temporâl, di chei cun lamps e tons e un fuart aiar, che al someave nol ves di finî plui, cussì, passade la burlace, l’aiar al jere plui fresc, dut al jere bagnât di ploie, dut al lusive plui net, tal cîl si tornave a viodi il soreli e tal celest [...]

Lei dut

I rincjins de Madone

    Une dì jo e me pari si stave cjalant une vecje fotografie smamide in blanc e neri dal matrimoni par procure di une fantate dal paîs cuntun fradi di gno nono, che in chê volte al jere in Argjentine, dulà che si viodeve dute la famee in pose e cussì al à scomençât a contâmi cheste storie sucedude [...]

Lei dut

Al cricave il dì

Cuant che o jeri picinine o jeri a stâ intun paisut de campagne furlane intune cjase antighe e grande, cui mûrs larcs, fate di stanzis spaziosis, di largjis scjalis e di sofitis altis e di cjantons dulà che nô fruts o zuiavin a corisi daûr e a platâsi. Fûr un grant curtîl, sierât cun mûrs alts e ombrôs cuvierts di [...]

Lei dut

Pît di pagjine dal sît