Lupo Manarie e la Setemane Enigmistiche

Alore, al sucêt che Lupo Manarie al à comprât la Setemane Enigmistiche e al è daûr cuasi di une setemane a cirî di finî lis primis peraulis in crôs che al à cjatât. Une setemane! Cence ne mangjâ ne durmî – parcè che Lupo Manarie, lu cognosês, al è fat cussì – che i je vignude une muse di flebo [...]

Lei dut

Lupo Manarie e la lune plene

Lupo Manarie, lu san ducj, ma propite ducj, ancje lis gjalinis dal gjalinâr, ancje i cunins dal cuninâr, ancje i purcits dal purcitâr, ancje i lumins dal luminâr, ancje lis cenglis dal cenglâr, parfin il crot dal crotâr, il gjat dal gatâr e parfin parfin parfin lis pantianis dal… pantianâr la cantine. Insome… lu san propite ducj, e cumò tu [...]

Lei dut

Lupo Manarie al fâs une partide di discors

Forsit no lu savês, ma un dai amîs plui granc di Lupo Manarie al è Cane Dell’Uva. Cane e Lupo si cognossin di agnorums e forsit no savês che di spes si cjatin a fâ une partide di discors. E forsit no savês che par fâ une partide a coventin lis cjartis di discors, che Lupo Manarie al puarte simpri [...]

Lei dut

Lupo Manarie e barbe Zuan

Lupo Manarie nol crôt che il cjan marangul al esisti. Ma propite no i crôt. Né lui, né so barbe. Ma prime bisugne spiegâ. No ducj a san che Lupo Manarie, di bande di mari, fradi de madone di so cusin Pauli, chel di San Pauli, che al veve sposât la gnece dal cunsuvrin de brût di sô agne Catarine, [...]

Lei dut

Lupo Manarie e la sorprese dal ûf di Pasche!

A Pasche, dopo vê piturât i ûfs come che i veve dite so Barbe Zuan, a Lupo Manarie no i reste che vierzi i ûfs di cjocolate. E però no ‘nd à nissun! Plui al cjalee te cariole, e plui le viôt vueide! Oh, puarin, Lupo Manarie, che nol à nancje un ûf di vierzi, o disarês voaltris, ma no [...]

Lei dut

Lupo Manarie e Chei di Contecurte

Lupo Manarie, lu san ducj, al è un lôf di cûr e se al pues judâ i amîs, lu fâs. Ven a stâi che un dai siei amîs al è nuiemancul che il Cont Ecurte, si visarês di lui e di cuant che al è lât a cjatâlu, ai timps dal CovidCurte Day 20. Ben, ce che al è e [...]

Lei dut

Pît di pagjine dal sît