CorseCurteMarç#17 – Pasche di bondance e ligrie

#17 – Pasche di bondance e ligrie

Madalene e veve 8 agns.
Madalene e polsave sot di un arbul.
Madalene e pisulave sot di un cjariesâr a bocje vierte…

Nere çore, brute e spelade svolant di là, ingoloside di chê bocje vierte, e à decidût di scomençâ a fâ sù il nît propit là dentri…
La vierte e sburtave e Madalene e jere contente di vê che çore cragnose che i covave i ûfs in bocje.

Te famee di Madalene e veve une biele tradizion che si mantignive ogni an, il gustâ di Pasche.
Ducj i parincj si cjatavin par mangjâ insiemi e, a turni, ognidun al faseve viodi ce animalut che al veve cumbinât jù pal an come companie. Animalut… cualchidun ogni tant al menave cualchi biele bestie, nancje a dîlu! Come ta chê fieste là che barbe Pieri al veve menade une lipare che i veve fate la tane tal agâr dal cûl… a jerin ducj scjampâts pe pôre!
Madalene chest an e jere pardabon braurose di podê menâ la sô çorute cun tant di nît e uvuts. Ce fiestis che i fasaran ducj e ce figurone!

Cheste Pasche barbe Alfieri al veve menât un biel jeur che i veve fat la cove tal bugnigul! Agne Lenarde, simpri stade panzone e sporcje, doi grancj nîts di âfs sot dai braçs… tra la puce di sudôr e il businâ des âfs… un bordel che mai! La mame e veve i cjavei impanîts ducj imberdeâts de bilite, il pai une glîr maraveose, ancjemò in letarc, platade daûr di chê orele pelose e straordenarie e il fradi chest an al veve un furmiâr sù su pal nâs!
Ma ta chel che Madalene, tal plen de fieste, e jere daûr a vierzi la bocje par mostrâ la maravee de sô çorute…

– PUM PUM!   PUM PUM!  PUM PUM!

“Ma viôt ca ce colp di fortune chest an! Juste vuê! Tant ben cussì doman il gustâ pe fieste dal lunis di Pasche al è a puest.”
Ûfs dûrs turchins di çore, barbe obês in salmì cul so jeur, bilite in scartòs di cjavei di mari, tortelins di glîr tal brût di orele di vecjo, Crème Snacaiel cun crumble di furmiis, biscututs a la mîl di sudôr cun vin di bugnigul.

Meni al à 8 agns.
Meni al è il fi dal cjaçadôr.
Meni al è il fi dal cjaçadôr e chest an al pues fâ fieste ancje lui…

di Rudy Citòs (Borussia Dordul)
#1221

1 comments On CorseCurteMarç#17 – Pasche di bondance e ligrie

Leave a reply:

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Pît di pagjine dal sît