Storie di Topule Raspule

Intun timp une vore indaûr, intune cjasute dongje il flum a jere a stâ Topule Raspule.
Topule Raspule a jere simpri bessole, ma chest nol jere un probleme. A veve dome une cjavre che i faseve compagnie. Insome, no jere une grande vite, ma Topule Raspule a jere contente cussì.
Un dì al è rivât tal paîs un om. Dut lustri, cuntun machinon lunc, il cjapiel sul cjâf, la gjachete ben taiade, un puartament e un parfum di lusso. Da l’orloi che al veve, si capive che al jere plen di bêçs.
A pene che al à viodût Topule Raspule, subite si è inamorât. “Oh, trop biele, trop ninine, trop buine”, al diseve.
Cussì, par jessi ricambiât inta l’amôr, al à scomençât a jemplâ Topule Raspule di ogni ben: formadi, salams, ogni sorte di torte e dolçuts. Ma Topule Raspule no jere contente. “Ma cemût aio di vuadagnâmi il to amôr”, al diseve l’om. “Puarte di mangjâ ancje a la mê cjavre”. “Po sigûr. Dut ce che tu vuelis, ma a la cjavre no!”.
“Alore no si cumbine nuie”, a rispuindeve Topule Raspule.
Ma l’om nol jere mol. Pûr di vê l’amôr di Topule Raspule al à scomençât a puartâ di mangjâ ancje a la cjavre.
Ma la cjavre a mangjave dome cjargneses, e a vevin di sedi bielis rosses, se no a veve cûr di parales in bande cu la talpe.
Cussì l’omp, cuant che al puartave alc a Topule Raspule, vistîts, cjapiei, robe di mangjâ e di bevi, al scugnive puartâ ancje las cjargneses a la cjavre. Chê a molave cuatri “Bee” e po dopo a mangjave contente.
Par scuasit un an a son lâts indenant cussì, fintremai che l’om si è inrabiât e al à vosât a Topule Raspule: “Cumò o soi stuf. O tu sielzis me o pûr la cjavre!”. Alore Topule Raspule e à rispuindût: “Cjarissim il me om, jo o soi cressude cu la cjavre, e la cjavre je cressude cun me. Se tu vuelis puartâmi vie cun te, tu âs di puartâ vie ancje la cjavre!”.
L’om nol à pensât nancje un moment. Al à zirade la machine e al è scjampât.
Forsit nol jere inamorât da vere Topule Raspule, la femine che a veve une cjavre.
Al è tant timp che Topule Raspule e à sierât i voi, ma cheste storie si conte ancjemò.
di Vigji Pitoss
#532

3 comments On Storie di Topule Raspule

Leave a reply:

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Pît di pagjine dal sît