Nol covente cjalâ il laip, bisugne cjalâ il purcit

E nie, Mariute e veve propite pierdût il cjâf.
Ma âstu viodût ce machine? Âstu viodût ce muscui? E trop ben che al stâ cun chê maiute, che i fâs risaltâ dut, e po… e po al è ancje simpatic! E al à parfin l’i-phon gnûf di pache! Ma sint po, cheste maiute ca ise masse scolaçade? Ma po, dîstu che ai dîsi di sì za usgnot? Ma spiete, âstu viodût che i sie a àn parfin la cjase al mâr cu la pissine? E chê barbe li, cussì curade. Ma sâstu che mi à dit che al va dal barbîr ogni matine! Ma alore, sint mo… ma dîstu che ai di fâ fente di paiâ jo la cene o lassâ che la pai lui? Ma nol è che dopo al pense mâl? Ossignôr, ce cjastrone! Ma io o vuei che al pensi mâl! Ma dîspo, Virgjinie? Mi mi scoltistu?
Virgjinie sì, le steve scoltant.
E pensave che Mariute, dopodut, no jere nancje une triste frute, anzit. Forsit al jere propit chest il sô plui grant difiet: chel di jessi masse buine, di cjamâsi sù i problemis di ducj fûr che i siei e lâ a finîle simpri tai braçs di chei come Nesto. Un di chei cul golet de Polo simpri adalt e in palestre ogni sere, prime dal aperitîf in centri. Lu vevi cognossût ancje jê, dopodut, chest Nesto, ma plui Mariute i cjatave cualitâts – che e viodeve dome jê – plui a Virgjinie i someave un cocâl.  A veve provât a proponiji, cussì in amicizie, di lâ a viodi la mostre di Ligabue o a sintî un reading su Cappello, ma chel altri i veve rispuindût che nol varès mai pensât che il prin – musicist plui valent dal secul passât – al pituràs ancje cuadris, compagn che il secont – alenadôr par lui scjars e sorestimât – al scrivès poesiis.
Virgjinie e veve sossôlât.
Sì ve, che ti stoi scoltant, e veve rispuindût sustade a la amie. La maiute e va benissim, e veve zontât. Tant no ti dure masse intor!

di Rafaêl Serafin
#954

4 comments On Nol covente cjalâ il laip, bisugne cjalâ il purcit

Leave a reply:

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Pît di pagjine dal sît