OH!

Bielzà da bocje, a pene plui alt che une cavoce, al jere simpri tentât di volê fâ ce che ducj a volevin impedî. Jerie chê, juste une voie di fâ il contrari o ben, jerie chê une grande voie di cognossi?
– Ce jerino chei odôrs?
– Parcè chei rumôrs?
Vôi spalancâts e mans simpri prontis, al meteve il nâs dapardut par sintî, viodi, palpâ, imparâ, lei, cognossi il mont, fâ domadis matis che, a part sô none, i grancj a cjatavin noiosis, biacemai insolentis o fintremai sacrilighis ma lui, al veve di savê:
– Ce platavino i grancj sore dai armârs?
– Ce platavino lis feminis sot des cotulis?
– Parcè le gjate no vevie ‘l cûl come il gjat ?
– Parcè si aial di lâ a confessâsi?
– Parcè si aial di lâ a messe?
– Lis feminis, jerino dutis santis come madonis?
– Lis muiniis, jerino feminis cence frice? Come che i veve dite sô none?
– Parcè si aial di palpâ dome le man par saludâ invezit di palpâ…
– Palpâ cê ? I veve domandât sô none cuntune oh scandalizade ma ‘ne bocje da ridi.
Li al jere lât a zuiâ cu le pine de sô vicine e al jere deventât miedi cinecologo, o alc cussí. Po al jere tornât da sô none e i veve dite che cumó al saveve, al saveve dut!
Oh! ma ce brâf, cumó che tant tu sâs, a é ora di lâ a scuela!
– Joi, parcé lâ a scuele? No vevial bielzà imparât a lei? No vevial bielzà let doi Victor Hugos? E no savevial bielzà contâ chê dal ors?
Justementri, – A no s’in sà mai avonda, i veve dite sô none puartantlu a scuele.
I zucs di canai a jerin finîts li, sule puarte de scuele. Cumó al veve di imparâ a pensâ e, di che dí, da scuele in scuele, di robe in robe e da dí in dí, il timp al jere passât. Al cricâ dai siei disevot agns,cuntune creste da punk e une voie peste da fâ ‘l gjal, al veve chê di fermâsi li parcè che al in saveve avonde.
Ma ce savevial? –No s’in sà mai avonda! I veve ripetût sô none prime di jentrâ tal ospedâl. Po I veve zontât che se l’ospedâl al cjapave cure dai cuarps, le glesie des animis e le scuele dai çurviei, par cjatâ le buine strade inte vite, al jere di bessôl.
Ma viôt di no fâ come ducj eh? A chi, o ben i oms a son plevans da pari in fi o ben a train la vita duta in friça.
Oh, Atu capît? I veve zontât.
Po e jere muarte.
Li al veve pierdût le creste ma le voie di cognossi a jere simpri intate.
Cul furlan te sachete e ‘l talian tal cjâf nol veve avonde. Alore prime di dut: Lis lenghis!
Oh, po plui s’in sà e miôr si và. Al diseve par parafrasâ sô none.
Biade none, no i vevie imparât a cognossi i Beatles cuant che chei altris a jerin inmó cun Claudio Villa?
Gracie di jê, dal inglês dai Beatles a chel dai Stones al saveve bielzà plui de prof. Po da splaze in splaze ogni istât al cambiave di mule e di lenghe e par lui, i agns 60, a jerin stâts i agns des lenghis.
– E va ben, ma trops 69 vevial fat e disfat par imparâ tant? .I veve dite un compagn ridint.
Sí, forsit praticâ lis lenghis “on the pillow” al lave plui svuelt ma cheste teorie da lâ da flôr in flôr, come une âf, cirint l’amôr che di frice in frice, disperât, al crodeve di cjatâ, no varès plasût a sô none e si cule sô barbe ae Lenin e i ocjâi ae Lennon al dave le impression di vê dut viodût, dut savût, dut let e dut vût, a fuarce di stâ dret tal so volê savê simpri di plui, i amôrs a jerin simpri plui curts, lis falopis simpri plui grandis e al pensave in francês che se al veve tout lu, tout vu, tout su, tout eu, al veve la impression di no jessi rivât nulle part, ven a stâ inniò come che diseve so none.
Al scuegnive cambiâ di zone almancul prime dai 33 agns par no finî in crôs come un crist.Si jere alore piturât il numar 30 sul cerneli e cjalantsi tal spieli al si jere domandât: E cumó?
Po al jere lât tal cimitieri a cjatâ sô none.
Oh! E veve di sigûr dite jê viodintlu rivâ.
E lui al veve capît dut: avonde zovin par rifâ il mont e avonde vecjo par no fâ lis stessis falopis, cul time is money te sachete, al si jere dât un limit par meti sù cjase, imprese e a 40 agns sunâts, a etât dulà che ogni cristian si impronte a deventâ nono, lui al jere pront a deventâ pari.
E al si jere sposât.
Al bisugne contentâsi di ce ch’al ven. I veve dite sô none in tun sium. E cussí si jere contentât di vê ‘ne frute invezit di un bocje.
Po, come se ducj i dîs a fossin stâts di Unvier e dutis lis gnots di Istât,il timp al veve tacât a svualâ e al jere bielzà ore di menâ le sô frute a scuele.
Jerie pronte? I veve domandât. Po I veve tacât a contâi di sô none e i diseve che prime che l’orloi al suni l’atom de sô vite al podeve dî che ce ch’al saveve al jere juste chel tant ch’al bastave par no fâsi passâ par mone e ancje se nol veve inmó podût doprâ dut ce ch’al veve imparât al veve capît, finalmentri, che no si savarà mai lei ducj i libris, mai vê ducj i bêçs, ni mai di mai amâ dutis lis feminis di chest mont.
Atu capît? Al veve domandât. Ma jê no jere plui li.
In te strade une frute a coreve daûr de int. Si plantave devant e a diseve: – Oh!
E a restave li serie, cence movisi, cun tune OH segnade te front. Cualchidun al rideve di cûr, cualchidun di scuindon o cidin cidine.
Come sô mari, come so pari e forsit come le none.
di Jaio Furlanâr
#428
 
 
 

3 comments On OH!

Leave a reply:

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Pît di pagjine dal sît