Marie di Padiâr

Voaltris o vi domandarês ce che o stoi fasint achi sentât. O stoi spietant. E no di Pôc. Ma di agns…
Nol è il gno periodi miôr… A ‘nd ai vûts ancje di biei, cuant che o cognossevi Marie di Padiar. E jere un tipo stramp. Par chel sô mût di movisi tu rivavis a cognossile di lontan. Ancje par vie che veve simpri daûr chel cjan. Anzit, une cjice!O ai simpri pensât che e crodès di jessi al centri dal mont. E veve lis sôs ideis, dispès sbaliadis, ma ogni robe che e diseve la diseve cun snait.
Dutcâs jo o ai simpri vût bisugne di cualchidun che a mi disès ce fâ, naturalmentri par fâ il contrari… E nô si barufavin dispès, ma chest strani rapuart al mi dave energjie. Cumò mi samee di rindimi cont che dute la mê energjie e vignìs fûr par dimostrâ alc a jê. Chel snait lu metevi ancje tal lavôr. No mi va di fevelâ di chest ma ven a stâi che o rivavi a vuadagnâ ben.
Ma no stêt crodi che Marie e fos ce tant sigure di sè. Se tu sês il centri dal mont tu puedis finî par jessi lontan di ducj, di bessôl.
E tacà a cjacarâ di lâ vie, di lâ tal forest.
Jo no i ai dit nuie cuant che e je partide… No j vevi mai dit nuje di chel che a mi vignarès di dî cumò. Jo di agns no fâs plui nuie, mê mari mi cjale preocupade. O tiri indenant cui bêçs vuadagnâts in chel periodi, no spindint nuie par lâ fûr e vie indenant.
Cumò la mê ocupazion principâl e je chê di lâ lì dal rivâl de roie di viâl Vât a tirâ claps inte aghe.
di Dree Venier
#20

1 comments On Marie di Padiâr

Leave a reply:

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Pît di pagjine dal sît