Zuanut e Zuanat

Lu clamavin Zuanat. Par vie che nol jere cuissà ce biel, che nol lave in glesie e che al jere comunist. Prove tu lavore inte fornâs di un scûr a chel altri, dongje il fôr che al ti cuei i polmons!
Clelie, invezit, lu clamave Zuanut. Lui, Clelie le veve sposade a sîs di matine, che e jere vignude in glesie di bessole, par trois daûr des cjasis, di no fâsi viodi di nissun, e dome cussì il plevan al veve acetât di maridâju, ma ce maniere, sior plevan!? in glesie chel cence diu di Zuanat!? O sai ben jo! al saveve lui, pre Gjldo, che un bastardin in parochie nol voleve vêlu, ma i siei di jê no le vevin glotude, Clelie, cun chel lì!? Ti parin fûr di cjase! E fûr di cjase le vevin parade, va là mangje sustui e pachis cun chel comunistat!
Ma jê, cul comunistat, si sentave, ogni sere, sot dal tei intal bearzut e a cjalavin lontan, e vignarà chê dì, al diseve Zuanut, chê dì che i contavin chei dal partît, chê dì dal avignì che il soreli al à di vignî. E a si davin la man par indurmidîsi, ogni gnot.
Sgarbonâ par rivâ adore a no lassâ lis gramulis dibant. E ancje par tirâ sû la frute, Tine, che e respave sù dutis lis malatiis che a torzeonavin chenti. Ma a Zuan i ridevin i voi cuant che le sintive cjantâ ‘bandiera rossa’.

I ridin di mancul cumò che e je cressude e che e puarte a cjase peraulis gnovis, il privât al è public, o volìn dut e subìt. Zuan le cjale e al fâs fature a capî.
Nus darà di pensâ chê frute, i dîs a Clelie. E Clelie no rispuint e no duar, che jê za di un pieç e pense, e viôt, e ingrume fastidi. Ma no à nancje dibisugne di cjalâlu, chel so om, par savê che i vignarà daûr, cuant che i dîs a Tine, frute nestre biele, tal tirìn su nô, il to frutin, lu tirìn su insiemit e no sta vê pôre che nissune femine e mûr di part, in dì di vuê, cuasi nissune.
Cuasi.
La gnot daspò dal funerâl, Clelie cuntune man e cîr di suiâsi vie lis lagrimis, cun chê altre e ninçule la scune. Zuanut a fuarce di vitis al drece la schene, come se al ves ancjemò 30 agns, al ponte il dêt su chel picinin cence pari e cence mari, tu, tu, jo te o ai di sintîti …e al fâs fature a no vosâ, o ai di sintîti cjantâ bandiera rossa. Tal zuri. Ti zuri che no murarai prime di vêti sintût cjantâ bandiera rossa.

di Laurin Zuan Nardin
#930

Note: Giovanni Rossi (Sìot) (1912-1980) Nassût intun paîs de basse, miserie che lu alçave di pês, al lavorà inte fornâs, intai cjamps di chei altris, su la grave de Tor, pardut dulà che a coventavin braçs. Ai si sposà cence nissune fieste, a sîs di une matine, par vie che al jere comunist. La femine, i siei di jê le vevin parade fûr di cjase. La uniche fie e murì di part e il pari dal frutìn al jere za sparît di un biel pieç. Lui al cjapà l’impegn di no murî prime di vê finît di tirâ su chel canai.(1912-1980).

3 comments On Zuanut e Zuanat

Leave a reply:

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Pît di pagjine dal sît