Fox trot

  Une volte ducj a vevin il lôr sorecognon. Il non, il cognon e, cun di plui, il sorecognon. Ae latine. A podevin jessi sorecognons di parintât. Par dî une, la nestre famee e jere chê di Jacuç e cussì gno pari lu cognossevin in paîs par Min Jacuç. Altris voltis, il sorecognon al vignive dal mistîr e alore, a [...]

Lei dut

In guere

Cun Rico Zorzet o ai fate cognossince te Scuele Medie di Listize e procurât di insegnâi un fregul di talian e massime a no vê pôre de scuele cjapant in dolç, ma no sot gjambe, il vivi dal mont. Za in chê volte al jere un frut che al saveve un pôc di strani. Si pierdeve daûr di minusaiis. Aes [...]

Lei dut

La contentece

Enio Caisâr al è stât pal mont di frut in sù. In fornâs, di siet vot agns. E tes minieris di cjarvon, di grant. Cence contâ la cumbinazion di lâ pal mont che in zoventût la puare int e à vût in timp di vuere. Za in etât, al jere stât a vore in feriere pes Gjermaniis. Une sere, o [...]

Lei dut

L’ultin pinguin

Plevan di Sante Marie, tai agns cincuante sessante dal Nûfcent, al è stât pre Domeni Paschini di Verzegnis. Al veve insegnât gjeografie tal seminari di Udin e il so studi al spicave tes gjitis inviadis cu la int dal paîs, a viodi il mont. Biel planc, si meteve il pît fûr de miserie in chei agns, ma distès no jerin [...]

Lei dut

I spirts

“Al à i spirts!” si diseve di un frut un fregul malcuiet. E, se nol jere vonde, “Al à i spirts abolics!” si diseve. Al jere un mont cu lis orelis spiçadis tal captâ il segnâl dai spirts sparniçâts tal aiar, dì e gnot. E massime di gnot. Ai frututs in spiete di cjapâ il sium stant sot la plete [...]

Lei dut

Il mus di Lise

  Al è un mus virtuâl, il mus di Lise. Un mussut jentrât tai siums e afiets di picinine. Altris frutins si pierdin vie a fevelâi a un ors, un cjan, un simiot, fintremai une piore cualchidun, che ju puartin a durmî cun se. Invezit Lise e à vût, za di chê volte, la manìe dal mus. E pareve, di [...]

Lei dut

I ordenâi

  A son vignudis sù dôs cjasis subit di là de nestre, di doi fradis, cun cinc fruts che sot sere àn cjapade la mende di fâ une partide di balon tal lôr curtîl. “Tire, passe, goal!” si sintiju businâ, intun legri sunsûr che no si è plui usâts a considerâ. Cuant che pe strade nol passe un automobil, al [...]

Lei dut

Il cano(cjâl)

“Sêtu za stade in bancje?” gjo, a mê mari, tal viodile tornâ daurman. “Nol ere nancje un cano!” disè jê. “Cjan” gjo, “e par talian, cane.” “Cano, sâtu parcè?” disè jê. “Lu sai a memorie” gjo. “Puar Agnul!” disè jê, tacant a contâ la storie di cuant che, la sere in sierade, ducj insieme cu lis fameis par dongje, si [...]

Lei dut

La mance

Rafaêl Cativel al à cjolte Miane di Piso. Lui al saveve lei e scrivi pulît. Invezit jê e faseve fature, ma par chel cont no voleve jessi di mancul. Chest fat, zontât cuntun dedut di gjelosie, le puartave a cori jê sul puartel dal curtîl a spietâ la puestine, a vierzi par ordin la pueste ancje a non di Rafaêl [...]

Lei dut

Site Footer