Ranç

Demis al jere un di chei fruts che, il prin dì dal prin an di scuele, ju lampavi aes Mediis pai voi spaurîts. No son tal lôr jessi. Ur pâr di no savê nuie. A prein il Signôr di no vê cefâ cun domandis. E magari fâsi ridi daûr, di chei altris fruts. Alore si sentin, par solit, insom de [...]

Lei dut

Il mus di Ustin

Si trate dal mus de mê infanzie. Al veve non Rondelo. E il so paron, Ustin, di chei di Sclopetin. Di cjase, o di stale ch’e sedi, tratantsi pûr simpri di un mus, al stave tal Cjasut, perni dal nestri curtîl di Jacuç, dut contornât ator ator di cjasis une su l’altre, stalis, cjôts, condots e ledanârs. Cjapant de place [...]

Lei dut

Zuiâ

“A moritu tu, nono?” mi à dit Mianute, planchin planchin, intant che, distirâts tal jet, o spietavi che si indurmidìs. “Cuant che al sarà el moment” gjo, “ma tu nane, nane cumò, cidine.” “Jo no vuei che tu moris” mi à dit jê, tant par dî alc e tardâ di durmidîsi. “No è primure, a spietarai che tu cressis” gjo. [...]

Lei dut

Sisilis

Su la nestre tiezie a son tornadis lis sisilis. Rimpinât tal ciment dal trâf armât de stale, al jere di un pieç in ca il greban di un nît, vueit di agnorums. Tes stalis a son simpri stadis vacjis, tai cjôts purcits, gjalinis tai gjalinârs e tai nîts sisilis. Ma un biel moment, come pe scjassade di un taramot cidin [...]

Lei dut

Il cano

“In bancje nol ere un canocjâl!” gjo, a mê mari, par finî la storie di chê altre volte. “E cui no erial, alore?” disè jê. “Nol ere nancje un cjan, tu âs cjapade Rome par Tome” gjo. “Cjan, par talian cano!” disè jê, tacant alore infalibile a contâ chê di sô none di Piso. La none e à vût tai [...]

Lei dut

A Luincis

Si trate alore di Luincis, in Cjargne. Di Tumieç a Vile Santine. Di Vile, sù pe val Dean fin a Davâr e, in Comun di Davâr, ve mo Luincis, un paisut in chê volte di pocjis animis ator di une biele fontane di piere e aghe frescje simpri corint dulà che la int e traieve di bevi par cjase e [...]

Lei dut

Pît di pagjine dal sît