In file

“In file” si diseve de usance di stâ sù te stale d’Unvier. Ducj a vevin un fregul di stale pal borc fin a metât di chel altri secul, ma dome chês tantis a jerin lis stalis pe file, dulà che la int dal curtîl e dal circondari si dave dongje a stâ sù dopo cene, lis feminis filant la lane [...]

Lei dut

Fox trot

  Une volte ducj a vevin il lôr sorecognon. Il non, il cognon e, cun di plui, il sorecognon. Ae latine. A podevin jessi sorecognons di parintât. Par dî une, la nestre famee e jere chê di Jacuç e cussì gno pari lu cognossevin in paîs par Min Jacuç. Altris voltis, il sorecognon al vignive dal mistîr e alore, a [...]

Lei dut

La gnove stazion

Te storie di Sante Marie, un pas indenant no di pôc e je stade la gnove stazion di monte taurine. Agns vincj di chel altri secul. Une comoditât straordenarie podê menâ la vacje in place, li dal Sclâf, a compagnâle cul toro. Ducj vevin un fregul di stale in chei agns. Il tornecont de stazion al jere par ducj. Dut [...]

Lei dut

In guere

Cun Rico Zorzet o ai fate cognossince te Scuele Medie di Listize e procurât di insegnâi un fregul di talian e massime a no vê pôre de scuele cjapant in dolç, ma no sot gjambe, il vivi dal mont. Za in chê volte al jere un frut che al saveve un pôc di strani. Si pierdeve daûr di minusaiis. Aes [...]

Lei dut

La contentece

Enio Caisâr al è stât pal mont di frut in sù. In fornâs, di siet vot agns. E tes minieris di cjarvon, di grant. Cence contâ la cumbinazion di lâ pal mont che in zoventût la puare int e à vût in timp di vuere. Za in etât, al jere stât a vore in feriere pes Gjermaniis. Une sere, o [...]

Lei dut

L’ultin pinguin

Plevan di Sante Marie, tai agns cincuante sessante dal Nûfcent, al è stât pre Domeni Paschini di Verzegnis. Al veve insegnât gjeografie tal seminari di Udin e il so studi al spicave tes gjitis inviadis cu la int dal paîs, a viodi il mont. Biel planc, si meteve il pît fûr de miserie in chei agns, ma distès no jerin [...]

Lei dut

I spirts

“Al à i spirts!” si diseve di un frut un fregul malcuiet. E, se nol jere vonde, “Al à i spirts abolics!” si diseve. Al jere un mont cu lis orelis spiçadis tal captâ il segnâl dai spirts sparniçâts tal aiar, dì e gnot. E massime di gnot. Ai frututs in spiete di cjapâ il sium stant sot la plete [...]

Lei dut

Il mus di Lise

  Al è un mus virtuâl, il mus di Lise. Un mussut jentrât tai siums e afiets di picinine. Altris frutins si pierdin vie a fevelâi a un ors, un cjan, un simiot, fintremai une piore cualchidun, che ju puartin a durmî cun se. Invezit Lise e à vût, za di chê volte, la manìe dal mus. E pareve, di [...]

Lei dut

I ordenâi

  A son vignudis sù dôs cjasis subit di là de nestre, di doi fradis, cun cinc fruts che sot sere àn cjapade la mende di fâ une partide di balon tal lôr curtîl. “Tire, passe, goal!” si sintiju businâ, intun legri sunsûr che no si è plui usâts a considerâ. Cuant che pe strade nol passe un automobil, al [...]

Lei dut

Il cano(cjâl)

“Sêtu za stade in bancje?” gjo, a mê mari, tal viodile tornâ daurman. “Nol ere nancje un cano!” disè jê. “Cjan” gjo, “e par talian, cane.” “Cano, sâtu parcè?” disè jê. “Lu sai a memorie” gjo. “Puar Agnul!” disè jê, tacant a contâ la storie di cuant che, la sere in sierade, ducj insieme cu lis fameis par dongje, si [...]

Lei dut

Pît di pagjine dal sît