In guere

Cun Rico Zorzet o ai fate cognossince te Scuele Medie di Listize e procurât di insegnâi un fregul di talian e massime a no vê pôre de scuele cjapant in dolç, ma no sot gjambe, il vivi dal mont.
Za in chê volte al jere un frut che al saveve un pôc di strani. Si pierdeve daûr di minusaiis. Aes robis di scuele ur stave daûr par sante scugne.
O rivavi a fevelâ cun lui plui facil a ricreazion, intant che ducj a zuiavin di balon e nô doi a discorevin magari di robis o masse grandis e plui adatis a une etât di om o masse piçulis e justis pai fruts di scuele elementâr. Di râr, a nivel cu la sô etât.
Finide scuele, o vin vudis pocjis ocasions di tornâ a cjapâ sù i nestris discors ma, chês pocjis voltis, saldo cu la sensazion di fevelâ di robis fûr di puest (al jere miôr achì meti lis virgulutis, “fûr di puest”, cui disponial ce che al è “a puest”? ce covential par “jessi a puest”?).
A scuele a ’nt cumbinave pocje, tant che un’insegnante lu sustignive, come che si dîs, par cualchi ore vie pe setemane. E cirive, cheste insegnante, di no fâi pierdi teren, a front de classe. Di tignîi vierts i voi su ce che bisugne fâ, si à di dî, tocje frontâ, a cost di dâi cualchi scjassadute, par mût di dî, cuant che lui al tindeve a straviâsi, a pierdi cualchi colp, o miôr, a movisi daûr de sô graduatorie dai valôrs, cence tignî il pas e bati il tac dulà che ducj lu tignivin e a batevin.
Rico al procurave, par dî la veretât, di contentâle. Magari ae sô maniere. Resonant parsore cui siei resonaments. Cul so passut. Cu la sô muse simpri soridinte. Cence mai dâ sù o butâsi jù. Ma nol jere vonde.
Une dì, cheste insegnante di sostegn e jentre in classe, e firme il regjistri, i dîs di lâ fûr cun jê che si tratave di cjapâ sù e meti in vore une regule no di pôc di matematiche, e vie jê pe puarte.
Rico i va daûr, ma su la puarte lu ferme un pinsirut che lu stravie. Alore al torne in ca biel planc sorepinsîr fin li ch’o jeri. Mi poie une man su la spale. Cidin cidin mi cjale in muse.
“Mandi Urli” dissal lui, “a voi in guere.”

di Ivano Urli
#915

3 comments On In guere

  • Come ogni domenie di sere al rive il nestri Ivano, che cu la sô maniere lizere di contâ al rive simpri a piturâ i personaçs in maniere buine, lassantnus viodi un mont intîr dentri une ridade gjavade vie di une batude. E nol è merit di pôc.

  • Al è simpri grant plasê lei Ivano , indula i siei argoments e tocjin a la grande il nestri Friûl, e no dome chel .Lussian

  • Ce tenarece. Ce biel. Ancje in classe mê al jere un arlêf che al faseve fature a stâ daûr a chei altris, ma invezit di coionâlu, e lu cjati ancjemò avonde atipic, chel plui fuart e potenzialmentri bullo de classe lu veve cjapât in simpatie. Lu compagnave a mangjâ o a zuiâ, simpri cun grant rispiet. Ma lu visi ancjemò precîs precîs.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Pît di pagjine dal sît