Scampaneladis

Il cjampanili de vile al batè i glons dal misdì. Al stes timp trê  scampaneladis a visavin a Nardin di lâ a vierzi la puarte. Un tarlupament i mostrà une sacume di femine, cuntune vieste di bombasine smamide e une gjachetine imblecade, la cjalçadure slaçade e un cjapelût di paie ornât pes domeniis. Filumene si presentave tor ore di gustâ, [...]

Lei dut

Il sado

Silvio e Rosute a àn fat la cjase fûr dal paîs, dapît de culine. E je une biele vilute e la int e je un pôc invidiose di lôr e dal biel puest. Lui al fâs il capocantîr par une gruesse imprese che e à cetancj cantîrs ator pal mont, cussì al è dispès in Afriche a controlâ i lavôrs. [...]

Lei dut

Zuiâ

“A moritu tu, nono?” mi à dit Mianute, planchin planchin, intant che, distirâts tal jet, o spietavi che si indurmidìs. “Cuant che al sarà el moment” gjo, “ma tu nane, nane cumò, cidine.” “Jo no vuei che tu moris” mi à dit jê, tant par dî alc e tardâ di durmidîsi. “No è primure, a spietarai che tu cressis” gjo. [...]

Lei dut

Pît di pagjine dal sît