Vrie di ca!

I veve dit cussì Fricebilite a Candaluç. E lu ripeteve: “Vrie di ca! Vrie di ca!” intant che al sunave la raze cu la cartufule. Ma nie. Sepat no lu scoltave e al leve indenant cul camesot. “Gût,,, sehr gût…” al barbotave a barp vrie. Si che duncje la bisate e cjapave di stiç, ma cence fâ nancje une bree. [...]

Lei dut

Siops

Lu veve gjenerât lui. Lu veve gjenerât lant daûr de sô imagjin, stant atent che la someance e fos il plui pussibil perfete. Lu veve gjenerât e cumò lu cjalave di adalt, intant che al faseve lis sôs volontâts, plen di pensîrs. ‘Sef nol veve volût lâ a messe di miezegnot. Al jere restât a cjase di bessôl, sentât da [...]

Lei dut

Site Footer