Lupo Manarie nus vierç Instagram

Nol capite ogni dì di jessi cjase tô, cuiet, dutcâs un tic maluseriôs, cuntun cafè su la cusine e un vanzum di frico a scjaldâ tun padielin, e di sintî une rugnade in zardin e un sfolmenâ di gjalinis e di cognossi subite chê vôs e pardabon restâ incantesemâts, cul cafè che al sborfe a pitinton cisant e molant fûr [...]

Lei dut

Lupo Manarie e la sô Ferrari Volante

Lupo Manarie al decît di lâ a cjatâ il so amì il Cont Ecurte. (stacât eh) Al monte in machine, nuie mancul che une Ferrari, e si invie sul dret par viodi trop svelte che e cor la sô super veture, ma rivant dongje Rivolt al scugne fermâsi a cjalâ par aiar lis Frecis (frecis tricolôr eh, no chês dai [...]

Lei dut

Il câs di Lupo Manarie e da lis gotis di sanc

E jere domenie ai 29 di Otubar, e jere pene passade une biele gnot di lune plene e Lupo Manarie al decît di lâ nuiemancul che a Gjalarian, li dal Spaccio Raffl, aes sîs sot sere, a viodi il Cocecurte Day! Pecjât che dopo si met a zuiâ di gjavâsi la cjamese cul comissari Rocheton e al rive tart, ma [...]

Lei dut

Lupo Manarie e la Setemane Enigmistiche

Alore, al sucêt che Lupo Manarie al à comprât la Setemane Enigmistiche e al è daûr cuasi di une setemane a cirî di finî lis primis peraulis in crôs che al à cjatât. Une setemane! Cence ne mangjâ ne durmî – parcè che Lupo Manarie, lu cognosês, al è fat cussì – che i je vignude une muse di flebo [...]

Lei dut

Lupo Manarie e la lune plene

Lupo Manarie, lu san ducj, ma propite ducj, ancje lis gjalinis dal gjalinâr, ancje i cunins dal cuninâr, ancje i purcits dal purcitâr, ancje i lumins dal luminâr, ancje lis cenglis dal cenglâr, parfin il crot dal crotâr, il gjat dal gatâr e parfin parfin parfin lis pantianis dal… pantianâr la cantine. Insome… lu san propite ducj, e cumò tu [...]

Lei dut

Lupo Manarie al fâs une partide di discors

Forsit no lu savês, ma un dai amîs plui granc di Lupo Manarie al è Cane Dell’Uva. Cane e Lupo si cognossin di agnorums e forsit no savês che di spes si cjatin a fâ une partide di discors. E forsit no savês che par fâ une partide a coventin lis cjartis di discors, che Lupo Manarie al puarte simpri [...]

Lei dut

Lupo Manarie e barbe Zuan

Lupo Manarie nol crôt che il cjan marangul al esisti. Ma propite no i crôt. Né lui, né so barbe. Ma prime bisugne spiegâ. No ducj a san che Lupo Manarie, di bande di mari, fradi de madone di so cusin Pauli, chel di San Pauli, che al veve sposât la gnece dal cunsuvrin de brût di sô agne Catarine, [...]

Lei dut

Lupo Manarie e la sorprese dal ûf di Pasche!

A Pasche, dopo vê piturât i ûfs come che i veve dite so Barbe Zuan, a Lupo Manarie no i reste che vierzi i ûfs di cjocolate. E però no ‘nd à nissun! Plui al cjalee te cariole, e plui le viôt vueide! Oh, puarin, Lupo Manarie, che nol à nancje un ûf di vierzi, o disarês voaltris, ma no [...]

Lei dut

Pît di pagjine dal sît