GRUESSE SORPRESE!!!

O vin sierât l’an cuntun super spetacul che nus à fat cognossi Lupo Manarie in cjâr, vues, manarie e rugnadis, ma soredut o vin metût impins la gnove CorseCurte24, un laboratori di scriture par furlan che al dure un an e che al sarà nuiemancul che une farie di narative curte, par une gnove bugade di leterature furlane.  Ma lu [...]

Lei dut

Lis Aventuris di Lupo Manarie

Stant che a Otubar, il Cocecurte al è vignût un spetacul, o vin pensât ben di meti inpins un altri spetacul, ma chest colp… UN SPETACUL PAR FRUTS! Ma nuie pôre, stant che o vin delegât la organizazion de robe nuiemancul che a Lupo Manarie… o sin dal gjat, o miôr, o sin dal Lôf! Lupo Manarie, che come che [...]

Lei dut

CorseCurte24 – Il regolament

CorseCurte24: Il regolament PREMESSE: un regolament al à di proviodi dutis lis regulis, ma podês ancje fâ di mancul di leilu e iscrivisi e vonde, cence pierdi timp. E dopo preparâsi a scrivi… O pûr us vin preparât achì: CorseCurte24 – regolament in struc, un pdf di podê scjamâ, une vore sclet e veloç, bon ancje par mandâlu a cualchidun [...]

Lei dut

Contecurte la Vôs de Basse

O vin gust di contâus alc dal Premi Leterari che nus plâs di plui, che come che bielzà o podês imagjinâ al è nuiemalcul che Vôs de Basse, stant che al è un concors par… CONTIS CURTIS! E insome… se no si butìn a scrivi contis curtis noaltris di Contecurte, cui aial di fâlu? In sumis, sabide di sere, tor [...]

Lei dut

Pît di pagjine dal sît