Zuanut e Zuanat

Lu clamavin Zuanat. Par vie che nol jere cuissà ce biel, che nol lave in glesie e che al jere comunist. Prove tu lavore inte fornâs di un scûr a chel altri, dongje il fôr che al ti cuei i polmons!
Clelie, invezit, lu clamave Zuanut. Lui, Clelie le veve sposade a sîs di matine, che e jere vignude in glesie di bessole, par trois daûr des cjasis, di no fâsi viodi di nissun, e dome cussì il plevan al veve acetât di maridâju, ma ce maniere, sior plevan!? in glesie chel cence diu di Zuanat!? O sai ben jo! al saveve lui, pre Gjldo, che un bastardin in parochie nol voleve vêlu, ma i siei di jê no le vevin glotude, Clelie, cun chel lì!? Ti parin fûr di cjase! E fûr di cjase le vevin parade, va là mangje sustui e pachis cun chel comunistat!
Ma jê, cul comunistat, si sentave, ogni sere, sot dal tei intal bearzut e a cjalavin lontan, e vignarà chê dì, al diseve Zuanut, chê dì che i contavin chei dal partît, chê dì dal avignì che il soreli al à di vignî. E a si davin la man par indurmidîsi, ogni gnot.
Sgarbonâ par rivâ adore a no lassâ lis gramulis dibant. E ancje par tirâ sû la frute, Tine, che e respave sù dutis lis malatiis che a torzeonavin chenti. Ma a Zuan i ridevin i voi cuant che le sintive cjantâ ‘bandiera rossa’.

I ridin di mancul cumò che e je cressude e che e puarte a cjase peraulis gnovis, il privât al è public, o volìn dut e subìt. Zuan le cjale e al fâs fature a capî.
Nus darà di pensâ chê frute, i dîs a Clelie. E Clelie no rispuint e no duar, che jê za di un pieç e pense, e viôt, e ingrume fastidi. Ma no à nancje dibisugne di cjalâlu, chel so om, par savê che i vignarà daûr, cuant che i dîs a Tine, frute nestre biele, tal tirìn su nô, il to frutin, lu tirìn su insiemit e no sta vê pôre che nissune femine e mûr di part, in dì di vuê, cuasi nissune.
Cuasi.
La gnot daspò dal funerâl, Clelie cuntune man e cîr di suiâsi vie lis lagrimis, cun chê altre e ninçule la scune. Zuanut a fuarce di vitis al drece la schene, come se al ves ancjemò 30 agns, al ponte il dêt su chel picinin cence pari e cence mari, tu, tu, jo te o ai di sintîti …e al fâs fature a no vosâ, o ai di sintîti cjantâ bandiera rossa. Tal zuri. Ti zuri che no murarai prime di vêti sintût cjantâ bandiera rossa.

di Laurin Zuan Nardin
#931

Note: Giovanni Rossi (Sìot) (1912-1980) Nassût intun paîs de basse, miserie che lu alçave di pês, al lavorà inte fornâs, intai cjamps di chei altris, su la grave de Tor, pardut dulà che a coventavin braçs. Ai si sposà cence nissune fieste, a sîs di une matine, par vie che al jere comunist. La femine, i siei di jê le vevin parade fûr di cjase. La uniche fie e murì di part e il pari dal frutìn al jere za sparît di un biel pieç. Lui al cjapà l’impegn di no murî prime di vê finît di tirâ su chel canai.(1912-1980).

3 comments On Zuanut e Zuanat

Leave a Reply to Anonim Cancel Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Pît di pagjine dal sît