Contecurte Day – la disfide

Il prin Contecurte day al è vignût cussì ben, ma cussì ben,
che… o vin pensât di tornâ a fâlu!
E alore, in gracie dal Comun di Udin e des manifestazions pe
Fieste de Patrie dal Friûl, MARTARS AI 5 DI AVRÎL li de BIBLIOTECHE JOPPI, A
UDIN, tor 6 sot sere
, il vuestri Ostîr cu la sô combricule di sbandâts al à
acietât di presentâ in version ridote une gare di Contis Curtis.
Cu lis leturis dal Famei, de Camarele, l’acompagnament dal
Cjantôr e une gnove entrade in ostarie, Margarite, si tornarà a meti adun un
spetacul che al tire dongje narative e leterature, lenghe furlane e leturis
senichis, il dut inte capitâl dal Friûl.
Velu achì l’event facebook, par ducj chei che a vuelin e
podin invidâ int, e velu chi il calendari complet des manifestazions pe fieste
dal Friûl a Udin!

Us spietin ducj!

3 comments On Contecurte Day – la disfide

  • Gelo, prin o dopo la braùre e salte fûr. "Contis di famee" a meretin di svolâ vie pal mont. Parcè no provà cun Friuli nel Mondo, che cumò cun internet a si compre di dut e par dut? Bepi

  • a viôt che ti è propit plasût 🙂 cjale, tu mi dâs une vore di sodisfazion 🙂
    Si, viodarin di fâ svualà alc pal mont prin o dopo, tu âs reson

  • Sant Simon,fieste de patrie dal friul,cu le capacitat e braure di Raffaele siemit i gjestors de ostarie tal savè meti il zucar just intes cjicarutis,contecurte e divente come che femine che intune cjase e ten sù cuatri cjantons.Zontant dongje il nestri plasè di afezionats contecurtars. Lussian

Leave a reply:

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Pît di pagjine dal sît