Contecurte Day – la disfide

Il prin Contecurte day al è vignût cussì ben, ma cussì ben,
che… o vin pensât di tornâ a fâlu!
E alore, in gracie dal Comun di Udin e des manifestazions pe
Fieste de Patrie dal Friûl, MARTARS AI 5 DI AVRÎL li de BIBLIOTECHE JOPPI, A
UDIN, tor 6 sot sere
, il vuestri Ostîr cu la sô combricule di sbandâts al à
acietât di presentâ in version ridote une gare di Contis Curtis.
Cu lis leturis dal Famei, de Camarele, l’acompagnament dal
Cjantôr e une gnove entrade in ostarie, Margarite, si tornarà a meti adun un
spetacul che al tire dongje narative e leterature, lenghe furlane e leturis
senichis, il dut inte capitâl dal Friûl.
Velu achì l’event facebook, par ducj chei che a vuelin e
podin invidâ int, e velu chi il calendari complet des manifestazions pe fieste
dal Friûl a Udin!

Us spietin ducj!

3 coments On Contecurte Day – la disfide

  • Gelo, prin o dopo la braùre e salte fûr. "Contis di famee" a meretin di svolâ vie pal mont. Parcè no provà cun Friuli nel Mondo, che cumò cun internet a si compre di dut e par dut? Bepi

  • a viôt che ti è propit plasût 🙂 cjale, tu mi dâs une vore di sodisfazion 🙂
    Si, viodarin di fâ svualà alc pal mont prin o dopo, tu âs reson

  • Sant Simon,fieste de patrie dal friul,cu le capacitat e braure di Raffaele siemit i gjestors de ostarie tal savè meti il zucar just intes cjicarutis,contecurte e divente come che femine che intune cjase e ten sù cuatri cjantons.Zontant dongje il nestri plasè di afezionats contecurtars. Lussian

Scrîf un coment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Pît di pagjine dal sît