Sant Antoni dai purcits

 

Saveri Sengar al polsave su la poltrone te sô buteghe di anticuari, ancje se al saveve che al varès podût indurmidîsi di bot par sveâsi intun altri timp. Al jere daûr di lei un articul dal 1982 intitulât Arte dell’Ottocento in Friuli, Lorenzo Bianchini, un pitôr avonde innomenât che al veve piturât i frescs de Madone des Graciis a Udin e ancje une glorie di Sant Antoni di Zenâr te glesie di Sedean. Il dopli cinglinâ dal campanel de puarte de buteghe al puartà dentri, oltri che il so amì Arcjan Rinalt, ancje il vosarili di place San Jacum.
“Molait dut che o vin di lâ a Codêr.”
“A fâ ce?” i rispuindè Saveri cence premure.
“Vuê a fasin une disfide di purcitârs!”
“Sintît, siôr Rinalt…” al alçà i vôi Saveri.

“Dutis lis voltis che us ven daûr, o riscj di lassâi la ghirbe. Cumò o ai voie di stâ cuiet.”
Ma Arcjan tant al fasè e tant al sburtà che a montàrin te vecje machine dal professôr e, dopo di vê sghindât pedons e machinis, lì di un cuart di ore a rivarin a Codêr. Te cort de cjase Turoldo al jere dut un buligâ di int ch’e lave e vignive; mularie cui vôi discocolâts pe ecitazion ch’e coreve sberghelant; taulins plens di int ch’e fevelave a vôs alte; un cercli di int tal ricet dulà che a vevin copât il purcìt.
“Masse tart” al disè Arcjan.
“Miôr cussì” al sivilà Saveri, che al veve bruts ricuarts di cuant che al jere piçul e al lè a sentâsi intun taulin tal mieç de cort. Daurman i puartarin di bevi e, forsit pal ingomut che lu veve cjapât te gose, cun nancje dôs tacis di merlot al jere bielzà cjoc: i colà il cjâf sul taulin e s’indurmidì di bot. Dopo di un pôc si sveà e si passà une man sul cerneli par controlâ la brumbule, cjalantsi ator. Saveri si jere indurmidît intun puest e si jere sveât di une altre bande e forsit intun altri timp: la glesie no jere tant grande e lui al jere sentât intun dai ultins bancs; tal mieç, une impalcadure di len e rivave fintremai al sofit. Al cirì di ricuardâsi ce che al jere daûr di fâ, e intant si puartà sot de impalcadure. Si sintive rivâ di adalt dut un tarmenâ, come se cualchidun al sistemàs imprescj intune cassele.
“Îsal il mestri Bianchini?” al tentà, no masse convint.
Une muse cragnose di piture e saltà fûr dal ultin breâr de impalcadure.
“Cui îsal?! Sêso chel dal Consei Foraniâl?!”
“Sì, sì” al rispuindè svelt Saveri cul nâs par sù.
“Ben, o ai finît!” al disè il Bianchini.
“Biel, une glorie di Sant Antoni…”
“Si viodial avonde di abàs?”
“Eh, cu l’impalcadure no tant. E dulà îsal il purcit?!”
“Cuâl purcit?”
“Il purcit di Sant Antoni! Si no cemût si fasie a distinguilu di chel di Padue?!”
“Mhm… I uceluts! No son i uceluts!” al rispuindè Bianchini.
“Cjan da l’ue, i vûl il purcit!” i berlà Saveri di abàs.
“Nol è puest!”
“Cemût, nol è puest?!”
“No. E o ai finît i colôrs!”
Si sintì dut un tarmenament di rabaldariis adalt su la impalcadure e cualchi fruçon di stabilidure al colà abàs. “Alore?!” al vosà Saveri.
“Eh, alore…! O ai dome il moron!”
“E alore fasêt un purcit moron dulà che al è puest!”
Il Bianchini al tacà a porconà cuintri chei dal Consei Foraniâl e Saveri, sodisfat di vê comedade la cuistion, al cirî un puestut cuiet par tornâ a indurmidîsi. E ancjemò in dì di vuê, cui che al va te glesie di Sedean al pues viodi sul sofit une grande glorie di Sant Antoni di Zenâr, tal mieç dai sants e dai agnoluts, e intun cjanton, nancje dut intîr, un strupiât purcit moronit.

 

Cronichis di Saveri Sengar
di Franco Marchetta
#274

 

Note su la imagjine: L. Bianchini Apoteosi di Sant’Antonio Abate

1 comments On Sant Antoni dai purcits

  • Oh, alore, o fâs jo un prin coment di Ostîr, profitant di chest post par ringraciâ Franco par regâl che al stâ fasint ae Ostaria.
    Lassant in bande la validitât des contis, che in ogni câs a son une vore buinis, o pensi che la sô maniere di fânus cognossi la storie piçule, chê che a no passe par i libris, e di mistrurâle ae "fiction", e sedi une idee biele e disvilupade cun sapience, une vore utile par incuriosî. Par dîsi une, leint chiste conte, a mi, mi è vignude voie di lâ a fâ un zîr a sedean, e se no altri, se mi capite di passâ par li…

Leave a reply:

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Pît di pagjine dal sît