Louis Pasteur a San Martin

Saveri Sengar al polsave su la poltrone te sô buteghe di anticuari, ancje se al saveve che al varès podût indurmidîsi di bot par sveâsi intun altri timp. Al jere daûr di lei un libri râr dal ‘500 dal Fracastoro, cuant che al rivà Arcjan Rinalt e, pe prime robe, viodint in ce stâts che al jere il libri, i domandà dindulà che al saltàs fûr. Saveri nol veve nissune voie di contâi trop che al veve spindût (avonde!) e al torzeonâ intor dal argument. “Robis di microbos.
Lu vevin capît bielzà tal ‘500” al taià curt. Arcjan lu cjalà di stos e Saveri al continuà: “Prime di Leeuwenhoek…” “Cui jerial, un zuiadôr dal Ajax?” al riduçà Arcjan. “Vonde monadis, siôr Rinalt. Par ultin al è rivât Pasteur. Al è vignût ancje in Friûl, par viodi de malatie dai cavalîrs…” “Cuâi cavalîrs? Chei cu la spade?” “Supo, Arcjan, chei che a fasin la galete! Lu à clamât il cont Kechler a San Martin.” “Bon, mi somee che vuê no je zornade di lâ a bevi un tai…” E su chês peraulis Arcjan Rinalt al jessî de buteghe e al tacà a scjavaçâ place San Jacum. Saveri lu cjalave soridint de vetrine, ma no lu viodè rivâ nancje lì de fontane parcè che dut a un bot i colà il cjâf sul scritori e s’indurmidì. Si sveà cuntun strabalç suntune bancje di len poiade cuintri dal mûr. “Ce fâstu achì!” i vosave il contadin che lu veve pocât. Al capì daurman che si jere sveât di une altre bande e intun altri timp. Intant che l’omp al continuave a berlâ, si cjalà ator svelt: al jere intune lungje stanze in penombre. Tal mieç si alçave une struture di len plene di frascjis di morâr e al viodè a çampe doi omps che si prossimavin viers di lui fevelant par francês: un dai doi al veve une curte barbe blancje. Nol podeve sbaliâsi: al jere Louis Pasteur. Al veve di jessisi sveât ator dal 1865, cuant che il cont Kechler al veve clamât in Friûl il sienziât parce che i salvàs i alevaments di cavalîrs decimâts di une brute malatie, la pebrine. Saveri al saltà in pîts e, sghindant il contadin, si presentà daurman ai doi omps: lu veve mandât l’ustîr di Udin, chel de ostarie dongje dal palaç dal cont. Savint che al veve par ospit un forest francês al voleve fâi un plasè, mandant lui che di francês s’intindeve une vore. Il cont lu cjalà strani, soredut par vie di come che al jere vistût, ma no lu parà vie, lassant che i stes daûr intant che il Pasteur i spiegave cemût che al veve di fâ par salvâ l’alevament. Cuant che il sienziât al finì di fevelâ, il cont al jere cussì content che i ordenà al contadin di lâ a cjoli une butilie di vin par celebrâ la soluzion. I racomandà però di cerçâlu prime, che nol fos lât in asêt. Il Pasteur nol veve capît e alore Saveri si metè di mieç, spiegant par francês cuâl ch’e jere la pôre dal cont. L’altri si metè a ridi. “C’est la même chose!” al disè e i spiegà al cont il metodi de pastorisazion. Saveri in chê sere al bevè talmentri tant che s’indurmidì sul taulaç dulà che ducj a fasevin fieste. Cuant che si sveà, finalmentri in buteghe tal nestri timp, Arcjan nol rivave a crodi, no tant al fat che Saveri al ves cjatât Pasteur intun dai siei viaç, ma che al ves metût il bec par sistemâ par simpri la facende dal vin che al lave in asêt.
Cronichis di Saveri Sengar
di Franco Marchetta
#271

Leave a reply:

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Pît di pagjine dal sît