Onde anomale

 

Catine di passe otantesîs agns, une vite passade a regolâ la cjase cjamade di lavôrs, e zire pierdude tra il curtîl, l’ort e la stale vueida cence odôrs, i mûrs blancs di cjalcine, il paviment di ciment lustri. La grepie cui vâs di gjeranis plens di butui, ta lis parêts picjâts, come bielis operis di art in plene regule, i imprescj da lis vacjis dai biei timps passâts.
Sclagne, lizere tant che une pavee a si sente su une bale di paie sdrumade, culì dai timps dal filò e si piert a cjalà une cisile daûr a imboconâ trê becs zâi spalancâts in tal nît sot i trâfs.
Po e cor a viodi dal cjan, il cuç al è vueit di agnorums, dome dôs gjalins a sgarfin tal ledanâr cence ledan.
In tal curtîl grant e colôr dal desert dome une ombrene spandude di un morâr antîc e dal fueam maestôs.
Catine mi viôt rivâ dal ristiel dal ort. A sclopâ di ridi, come une frutine, contente di viodimi.
«Oh! Francuta sêstu rivade ancje tu? Ven, ven a viodi de me Gjigjiuta, e je tornade îr da lis Americhis!»
«Ce biele sorprese!» Jo i rispuint. «O soi propit contente di viodile. A son passâts sessante agns da la sô partence!»
Mi compagne di sore in cjamare, «Cjamine in ponte di pîts», a mi dîs, «Ben planc e discolce, par no sporcjâ lis scjalis di len».
«Fâs ben planc,» a mi ripet «e à il sium lizêr».
Il curidôr lunc, il taulaç vieli di breis fruiadis sblancjadis cu la varechine, a crichin sot i pîts.
Par traviers di un tai di lûs dai scûrs, a jentrin nulis di faliscjis di aur che a involucin une cjadreute di vencs cun dentri une creature da voi grancj, celescj, cuntune biele cjavelade nere a bocui, i scarpetuts cusîts a man, i cjalçutins blancs e il vistidut celestin smavît.
Catine cuntun abraç afetuôs, e cjape su la frutine e la busse «Ciale cui che al è… la tô amie Francute, e je vignude di Milan… ti visistu di cuant che i zuiavis cun li pipinis?»
Jo i resti scaturide, a bocje vierte a colp i cognòs la pipine de nestre infanzie.
I soi ingredeade in ta la tele di ragn di Catine, prisonire, no pues saltâ fûr; i ciali la ninine che a mi rît, e vierç la bocjute a cûr e ta un sunsûr, e mi dîs: «Jo o soi stade la vuestre fie, oris e oris tai vuestris braçs di frutis e cumò o soi la fie di Catine».
di O. Zete
#131

Scrîf un coment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Pît di pagjine dal sît