CC24Març#10 – Il cuadernut in sachete

#10 –  Il cuadernut in sachete

Vuê il mâr al è une vore agjitât.
Lis ondis a sbatin cuintri il scaf de barcje e i sbrufs si imberdein sore il puint.
O soi sot, intal scûr plui scûr, cu la peste di urine in te piel. O vuei dome rivâ in Italie e sedi un om rispietabil, jo.
Par cumò o soi dome un frutin, neri e spaurît, intal mâr di tancj dîs e nuie di mangjâ ni di bevi. Mê mari e à finît il lat e gno fradi di vot mês al tâs.
Un om, sentât insomp de barcje al tache a bati cuntun len. Un altri cuntune butilie vueide. Une musiche cence peraulis e niçule la barcje.
Un tic di sperance nus jude a sorevivi.
Ju, ju, no stait a movisi” a berlin i marinârs, cuntune ghigne di sassins cantesemâts.
L’aiar al è fuart, masse fuart. Il mâr al è un drâc furiôs.
Lis ondis la sô bocje pronte a gloti la viele barcje.
Tu sês palit, il me frut” mi dîs mê mari, cuntun fîl di vôs.
O cjapi gno fradi Tariq in braç e lu bussi.
O jeri gjelôs, prin di partì, prin di saludâ gno nono, in Afriche. E lassâlu là jù, di bessôl!
«Fûr, fûr, in aghe, svelts, grampe di pelandrons», a tornin a berlâ i marinârs. Un al à un fusîl e doi voi di diaul cjoc.
O sin lontans de cueste e nissune sialupe.
Gno pari mi clame: «Alassane, Alassane, moviti. Salte jù».
La pôre mi ingrume i budiei.
O scuen ubidî.
Il frêt mi glot intal seglot dal colôr de gnot.
O ai il sâl intai voi.
Un toc di len, gno pari, mê mari, gno fradi. Il gno cuadernut in sachete.
Mi mancje il respîr.
Gno pari mi cjape, mi strenç, mi mole.
No, no vai mighe, jo.
Cuissà se, sot, a son i scuâi!

di Stele Alpine
#1577

3 comments On CC24Març#10 – Il cuadernut in sachete

Leave a reply:

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Pît di pagjine dal sît