L’arc di San Marc

O soi daûr a sintî plui colôrs di chei dal arc di San Marc, o viôt sunôrs gnûfs e vivarôs, o lei l’aiar che al scrîf su la piel dutis lis poesiis dai oms, ancje chês che ancjemò no son.
Invezit, no sai ben dulà che o soi cumò, no mi cjati dal dut. Spiete… a jere le vilie di allouìn – cemût lu clamaiso voaltris, samhain? O vevin fate fieste, bevût un pôc… bon, sì, o jerin cjocs. Alore nus à parût divertent di lâ tal cimitieri, chi nol è mai masse ce fâ par sticâle. No sai cui che al à dit “Cjale, chel li lu an metût sot di pôc, tirìnlu fûr, che cheste gnot al fâsi fieste ancje lui!”, e o sin tornâts cun pale e picon. O vin mateât une miezorute, si devin la volte un cun chel altri, po dopo cualchidun al à pocât ju cul picon… ce disio! Al è sclipignât fûr di dut, di che casse, piês che fâ une doce. O jerin ducj strafonts di sûc di cadavar, diu ce stomi. O vin scugnût lavâsi inte aghe de roie, li dongje, juste ben che a jere clipe, e o sin tornâts a taponâ dut, cussì che nissun si visàs di nuie. L’ultin di nô al è saltât fûr ridint parcè che o saressin deventâts ducj dai vampîrs!
E invezit no. Però e à tant vaiût mê mari cuant che il pipinot cul cjamiç blanc al à dit chê peraule… no sai se o ai capît ben, mi somee nægleria, al spiegave che a è une robe che mi stâ mangjant fûr dut il cerviel. O ai cirût cul telefonut su wikipedìa, ma no mi è saltât fûr nuie, lu varai scrit mâl. Po ben, miôr cussì che bevi sanc di chei altris. O ai capît però che nol jentrave il muart, chê besteate chi a jere inte aghe – cjape mo.
Jo us ai visâts.
Cemût? Masse tart? Amen, o sarìn ducj intune grande schirie di no-muarts ma almancul cun tancj biei pinsîrs.

di Stiefin Stefanut
#1***

1 comments On L’arc di San Marc

Leave a reply:

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Pît di pagjine dal sît