CorseCurteDicembar#14 – L’incident signestri di Nives

#14 – L’incident signestri di Nives

O torni incà che il lampion imberlât al cimie te gnot come une lusigne.
Becât in plene si è mieç dislidrisât cu la tonade.
Gjavade cualchi sgraçade e une grande sacagnade no ai di vê rot nuie.

Intant, dulà soio e dulà lavio?! Al varès di jessi Nadâl, l’orloi al segne lis 3 di gnot e cumò viodìn di saltâ fûr di cheste situazion di mierde.

Une strade pierdude tal mieç di un bosc, une lûs ogni tant, une neveade frescje e, par fortune, la machine in moto se no o sarès muarte di frêt. Chest odôr ingomeant di polvar di airbag e di sanc mi fâs butâ fûr te sente di vuide. Mi sui la bocje cuntun façolet e o cîr di netâ a la buine. Il telefon par clamâ l’autosocors nol cjape, chel maladet!
Bon, sù po Nives, distachìnsi la cinture di sigurece e dismontìn de machine par viodi se tu ti sês fate mâl.
Distudi il motôr. La portiere dal viazadôr e je dure ma cuntune spalade le vierç e o dismonti tal mieç de strade. La nêf blancje e fofe come une cuvierte e à taponât dut, si viodin dome lis riis de frenade. Chest scûr tasê dal bosc e cheste sensazion di vogladis che a cuchin framieç dai faiârs a fasin i sgrisui. O ai di cjatâ un puest di dulà clamâ e di corse ancje se no vuei glaçâmi ta chê criùre ca. Ve là un troi.
Fasint lûs cu la pile dal telefon ta chest baraçâr o rivi a viodi olmis che a van là che o voi jo. Cualchidun altri al à talpassade cheste stradele. Un presintiment spetrâl mi jemple il cjâf… parcè jerio te sente dal viazadôr?! Cui dal diaul vuidavial?! O ai un vueit, no rivi a visâmi cun cui che o jeri in machine. E parcè al disveâmi jerio di bessole?! Che l’autist al sei lât a cirî aiût prime di me, lassantmi alì?!

Al à fermât di neveâ e o rivi a viodi la scure sacume di une barache.
O sint in lontanance un neri berghelâ di çoris che a parin cjantâ un grivi Requiem di muart e… o intuìs che dut chest nol menarà nuie di bon…

“Nives, dai che al è pront, ven in taule stele. Tu ti incocalissis simpri te nêf di chê bale di veri, cuissà ce che tu ti figuris che al sucedi là dentri”

di ***
#1***

Leave a reply:

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Pît di pagjine dal sît