I pevarons

Variety of chile and bell peppers.

Pari e fi a son un dutun. Là ch’al va un al va ancje chel altri. Il pari al è content, braurôs di chel so prin fi. Che lu venere cussì. Il frut al à juste finît trê agns. Ancje lui al è content di vê il pari dut par lui, ogni volte ch’al è a cjase.

Ma il pari al è un om ustinât, ogni un cuant. E cussì si met tal cjâf di mostrâur ai siei amîs che nol è vêr ce ch’a disin, che tal so ort, tal ricès sote de mont Cuarine, no puedin madressi i pevarons. Al è masse pôc soreli, a contindin. A varan di ricrodisi, al dîs lui.

E cussì si met dut ta chê. Al fature, sul imprin, che i pevarons a stentin. Ma lui al insist. Al passe lis oris ta chel ort, il frut piçul simpri daprûf, come un cjanut. E tal ultin, magari un pôc plui tart dal just, lis plantutis a scomencin a dâ fûr, e i pevarons a cressi e a cjapâ colôr: ros, zâl, vert, naranç. Come brussis di rosis. Ancje il frut al è content di dut chel colôr. E di passâ i dopomisdîs cul pari tal ort. Ancje se cualchi volte al varès miôr di tornâ a fâ cualchidun di chei zûcs ch’a fasevin prin. Prin ch’e tacàs chê solfe dai pevarons.

Ma un miercus, subit daspò gustât, la tragjedie. Un filâr intîr di pevarons, chei plui indenant, ducj roseâts su la ponte. Puartade vie dal dut. Sui pevarons çomps, restâts piçâts su la plante, si palese a clâr une ferade di dincj. Ce besteate puedie mai vê fat un lavôr di chê fate? Il pari nol sa. E nol rive a imagjinâsal.

Cussì a vegnin i amîs. Salacor un tac, al dîs un. Al pari i somee ch’a riducin sote de creste intant ch’a smirin i pevarons roseâts. Ma nissun di lôr nol à mai viodude une cjosse cussì.

Il pari al fâs vignî ancje un ch’al insegne te Universitât dal Friûl. Un espert. Chel al ven, al vogle i pevarons, ju nase, al tire vie cualchi tocut cuntun britulin e al spacote il cjâf. Mai viodude une compagne. Nol sa. Il frut, atent, ju seguite dut il timp. Nancje l’agne Fine, ch’e à simpri passade la vite tai cjamps, no sa esplicâ ce ch’al pues sei. Mai sintût di une bestie ch’e mangji pevarons cussì.

E il pari al reste di bessôl tal ort, cu la sô delusion. Il frut, sentât sui scjalins di cjase, lu spere cuintri il soreli ch’al va a platâsi daûr de mont Cuarine. Il pari al smire un dai pevarons roseâts e aromai secs. Dôs busutis si piturin sui smursiei dal piçul. Il pari al ten in man il pevaron e lu smire fis. Il frut al riduce. Il pari al pâr cjareçâ il pevaron, come se i displasès di lassâlu lâ. Il frut lu cjale cun maluserie. Il pari al à come un suspiet. Il frut al jeve impins. Il pari si volte de bande dal frut. E la colpe si palese a plen su la sô musute ridint.

di Gianluca Franco

#851

3 comments On I pevarons

  • Cemût sono i vuestris pevarons, tal ort? Vegnino sù ben? Aghe e soreli, aghe e soreli… viodarês ce pestefruç di colôrs… a mancul che… a mancul che ai vuestris pevarons no ur capiti alc. Steit in vuaite, e magari leieit cheste cont di Gianluca, che nus à regalade ancje a no e chê cui che al à il lunari dal 2019 al cognòs. E viva i pevarons!

  • No sai se Gianluca ûl dî cheste; mancul afiet pai pevarons, e tornâ a da afiet al frut come che ji al dave prime. Lussian

  • Lussian, par me tu le âs imbrucjade. O pensi ancje jo che il piçul al vedi volût tornâ a ve li atenzions dal nono e ae fin de conte e somee propit che il nono si sedi inacuart di chest.
    Biele conte di un contecurtâr di lus.Tant di cjapiel.
    Mandi

Leave a reply:

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Pît di pagjine dal sît