Il câs de cassele di len

Al Comissari Rocheton i plaseve cjaminâ tal bosc daûr de ostarie, soredut in timp di sierade, cuant che dut al è une vore cuiet. E in chei moments, si smolave in resonaments su la esistence e su l’om, fasint deventâ chel torzeonâ une rare ocasion di cjapâ al volo, par sintî un pocje di sapience.
— Viodistu Spilot, la vite je come un bosc: no tu sâs mai ce che ti plate, ma cuant che tu cjaminis dentri, tu scuvierzis dut.
Disint cussì, il Comissari si jere fermât a cjalâ i ramaçs aromai cence fueis, spietant che il so amì i disès alc. Ma il so compagn nol scoltave, o miôr al scoltave alc altri.
— Spilot, jo ti regali chescj insegnaments di vite e invezit tu? Simpri cul cjâf tai nui. No cjapâ al volo chescj pinsîrs, mai!
— Che al stedi cidin, Comissari. Che al scolti. Al stâ rivant cualchidun!
Svelts si jerin butâts daûr di une cise, in mût di no fâsi viodi. Di chê altre bande si sintive talpassâ intes fueis. Ogni tant cualchi lament. Ma une brute sene e stave par mostrâsi denant dai doi poliziots.
Insom di un troi, a jerin comparîts l’Ostîr e Bepo Scliçot, puartant une cassele di len. Pal gran sfuarç, i doi a tiravin flât a stos, fasint capì che a vevin un pês di puartâ une vore bocon. Sul tapon de cassele a jere leade cuntune cuarde une pale di ort.
— Ce curtissade! — Al veve dit Rocheton. — Mai plui o varès pensât di viodi l’Ostîr tal mieç di un delit! Sigûr che inte cassele à platin un muart. A devin vê fat un sassinament e cumò a son vignûts tal bosc a soterâ dut!
L’Ostîr intant al veve scomençât a sgjavâ cu la pale, dant di vene. Bepo al veve tirât fûr de cassele une robe lungje, voluçade intun peçot imbombât di aghe. Al someave un bigat, lunc scuasi doi metris. Rocheton e Spilot a sudavin a frêt.
Une volte finide la buse, l’Ostîr al veve judât Bepo a srodolâ il bigat. Al è cussì che i doi poliziots a vioderin une biele plante di rôl, pronte par jessi inlidrisade.
— Cumò o voi indenant bessôl, Bepo. — Al veve dit l’Ostîr. — Visiti di passâ usgnot in ostarie, cussì ti cuintricambi cuntune damigjane di vin.
— Une damigjane par un rôl. Pardabon al è stât un bon acuardi. Strenzimi la man! — Al veve rispuindût Bepo.
— Spilot… — Al veve dit Rocheton. — Eco, sberdeât il câs de cassele di len!

di Massim Furlan
#791

 

2 coments On Il câs de cassele di len

  • E il regâl par la Osterie dal nestri Massim Furlan nus à puartât ancje lui! Lui, il comissari plui amât dai Contecurtârs! Rocheton! E Rocheton al à stiçât nuie mancul che l’ostîr a cjapâ in man une pene bielissime regalade de Coghe e a dissegnâ la storie… E Rocheton, chest colp, si cjate di front nuiemancul che a un delit che al ven a rompi lis devozions tal mieç dal bosc, intant che… ma leieit leieit! I dadui di Massim lu àn ispirât une vore!

  • Biele le conte di Massim cul comissari Roketon e aiût Spilot, indulà al rive a disvuluça lis malefatis simpri cuntune biele fin, cence fa sta mâl nissun. Lussian

Lasse une rispueste:

La tô direzion di pueste eletroniche no sarà publicade.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Pît di pagjine dal sît