Sul cunfin

O cjali pardabon scaturît dabas, ce che dal plan no si rive a viodi e che adalt al samee piçul e lontan e nome cul pinsîr scalembri si po rivâ dongje a ce che al è e nol è, a ce che ducj a crodin di viodi. O soi cun te, o sin doi vedrans maridâts, doi morôs vedui, dôs animis in pene sul ôr dal bûs dal cul de malore dal ostie di chest Friûl moribont.
Par tant ch’o cjamini dulinvie chest troi a sbighet tu amie mê tu puedis platâti tal foran dal mont e jo no cjatarai il cunfin de mê anime pierdude tal slac di te tal to parê sclet, li che al finìs il dolôr, li che no si po dâti di cont ma li che jo volarès, a cjaval di chel cunfin, bussâti e tornâ a bussâti a font e tu a vê’nt inmò tu staressis e jo content a muarditi il cuel e tu in chel dolôr tu podaressis gjoldi ce che no tu âs mai gjoldût.
O sin ca a cjaval dal cunfin sul troi che de Benecie e va bande la valade dal Lusinç, no tu mi vuelis plui ben, frute, ciristu une sigurece che in me no tu cjatis, vuelistu scjampâ di me o di te? Li che tu vâs a platâti isal un scuindisi di me o di te, isal un scjampâ dal vêr intun foronon de mont o un ingredeâti tal grop dai toi fastidiis e faliments?
E sâstu ce che o ai di diti frute?
Sul cunfin di te li che si slargje il nestri afiet, e li che tu tu ti strenzis in chei cuatri vues di poleç, li che al scomençe il plasê forest di te dal to aspiet, o cjali plui inlà dal me umbriçon, lontan dulinçiôs o fâs su mûrs par fâti dispiet, no mi contenti de mê visuâl, o soi in afan e o pon un cunfin sul ôr de mê cernidure, dolôr e amôr di te, frute, non àn frontieris, nome slacs e revocs di ben no ben glotût.
Tu tu mi cjalis, tu scjassis il cjâf in ca e in là, tu pensis su chel tant e podopo chei cinc minûts di pensament tu mi vegnis fûr cun chest discôrs:
O cjamini discolçe cui mei pîts te jarbe e al rive l’aiar che si vise di un prât slis di barbe, a platâsi tal balçûl fat su tal cjamp seât. Jo o fâs fadie a visâmi di dulà ch’o ven parcè no sint plui la gjonde di chê jarbe e di chel fen. O spieti sintade su la piere il ricuart di chei savôrs dal aiaron che al è stât, dal cunfin balarin tra memorie memoreade di jarbe, fen e prât e se di dividi spirt e sudôrs je la fonde, jo mi sint obleade a zontâ gjonde, dut câs vie pal gno prât a passaran ducj i aiars dal mont che vignaran.

 

Frute, i rispuint jo sossedant, nol è un viaç che jo no vedi chel tant scunfinât lant plui indenant di dulà che o jeri bielzà stât o jenfri la tô piel, i toi lavris e il tinel flusc li che si sin amâts, par un ultin tiermin, di te fintremai a la visuâl dal orizont brusc di ce che no vin vivût ancjemò e di ce che no si po viodi inmò clâr inaltrò.
E alore, incjocade di aiar sclâf tu tu berlis in muse al mont dal cunfin dal chel matuçel dal Matajur:

 

Se al è l’amôr cence cunfins che nus pee, jo aghe di flump o viodarès tal to celest, fruçons di cjantosis par contâ il contest, li che bessôi si reste ingropâts in bordolee tal lum smamît di chest tasê oltran.

 

No pues tasê a chel puntel, o scugni fâi cuintri cul me contrast di om çuet e scuintiât:
Il jessi uman mi puarte a lâ indenant distess cjalanti intal sgrisul di te che mi incrès, timit e spavalt o met dongje il di bant. Bausarat o sarès se la pôre o tasès chê che mi poche e no mi lasse durmî. Mi stravii cjantant tiriteris, revocs di frutaçats intun miscliçament di lenghis sfrancjât, mi sint bisugne di peraulis fâ un puint e ricognossi che a son drentri di me i cunfins, il tocjâsi di doi monts lu palpi cui pîts e a motos cu lis mans, lis mês e i toi, e a la fin da lis fins dut si ridûs a cjalâsi tai voi e ridi, incantesemâts, e o moli i afans, e ti bussi e ti muart il cuel e tu in chel dolôr tu gjoldis ce che no tu âs ancjemò gjoldût, e dut chest, da cjâf a pît, cence capî un dret.
di Stefano Gasti
#706

2 comments On Sul cunfin

Leave a reply:

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Pît di pagjine dal sît