Il Crist tal curtîl

Checut al veve vût simpri alc di dî cu la glesie e il cîl, e lu diseve a mût so, par vie ca no i leve jù di jessi nassût piçulut e restât pôc plui grant di un nanul, ancje in tal cressi. Al podeve dut câs svantâsi di vê un concorint in te Famee Reâl, deventât Re, ch’a si faseve clamâ Altece, cun di plui ch’al jere plui piçul di lui. La famee e la comunitât dal paîs a lu vevin acetât, cuasi glotût, tant che un di lôr, soredut parcè che lui a no si faseve meti sot di nissun, e no si tirave mai indaûr ancje cuant che al jere di menâ lis mans ta lis barufis. Al banc de ostarie cuant che i omenons a fasevin i smafars disint: “Tâs tu piçul ca no tu rivis nancje a fâti viodi da la parone”, lui al rispuindeve: “dii distire pognets e bocon di mone, cui aial la gjachete plui lungje?”. A dî il vêr a nol veve la gjachete plui lungje dai omenons, ma che plui dongje tiere di sigûr sì; tant vâl, la robe a finive simpri in ridade.
Tal fevelà i scjampave dispès plui di une orazion çampe, e si diseve che, propri par chel, il crucifìs ch’al veve picjât sul jet al sedi colât par tiere e si sedi distacât da la crôs, tentant di scjampâ vie de cjamare.
 Par vie da lis sôs blestemis, cualchi mangjeparticulis i deve la colpe a lui dall comparî de murie di mâl rusin ca tacave i purcits fasint une copadice tal paîs, ancje se par contâle dute fin insom, la int a purcitave istès di scuindon par no straçâ tant ben di diu. “Mangjaressistu un toc di purcit di chel ca vin purcitât vuê, Checut?” “No, a tocji la polente sul zenoli pitost”, al rispuindeve Checut, savint ben di ce raze di cjar ca si tratave.
Lui a nol leve mai in glesie e al leve in bestie dome a fevelâi di confessâsi, cussì chè cuant che e je rivade la sô ore, la famee e à cirût di convincilu a ricevi il vueli sant, ma a nol è stât câs; inalore ducj insiemi a àn decidût di fâ rivâ istès il plevan cul zagut e la crôs. “Rinditi Checut ch’al è il Crist tal curtîl”, “No mi rint orcoboie nancje s’al è il curtîl plen di Criscj”. Cussì al è muart Checut, in linie cui siei principis fin tal ultin. Par gno cont al è cence fal in Paradîs, salacor passant framieç des gjambis di San Pieri, daspò vê tucât la puarte sante.
di Bepi Zefon
#364
 

Poscrit: a no vâl la pene marcâ che lis orazions ditis te conte, a no son chês scletis ch’al doprave Checut.

2 comments On Il Crist tal curtîl

Leave a reply:

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Pît di pagjine dal sît