Mors tua, vita mea

“Ti plasaressial sedi a marçâ cun lôr?”
Cussì i dîs so fi. “A colp” i rispuint lui, viodint in TV un repart di SS in sfilade. Paralizât de vite in jù, al scugne sta dut il dì devant dal scherm a viodi documentaris, films e notiziaris. Ce che nol darès par jessi li a bati il tac cun lôr, par marçâ in divise nere.
Al sta par indurmidîsi ma a voltis l’efiet de morphine i fâs dai bruts scherçs: une sere no si isal alçât sù di bessôl il cuviertôr par da pîts dal jet? Ce pôre!
Chê sere li al viôt une ombre dongje de puarte. Al clame, crodint ch’al fos tornât il fi. Ma nol è il fi: stracon pes ultimis gnots di vegle, chest si è indurmidît te ultime stanzie de cjase e no lu varès sveât nancje il taramot.
“Cui isal? Sêstu tu, Toni?”
Al sint in rispueste une vôs bielissime: al è un zovin scognossût che si met dongje dal so jet di malât e i dîs. “O soi un amì di Toni. No sta vê pôre.”
Il zovin al è cussì biel che al samee un agnul; biont cu la piel blancje, dut curât e elegant, vistût di grîs, golarine. Ator di lui al è un alon verdulin.
Ce sucedial? Migo une altre vision?
“No sta vê pôre” al ripet al puar Uchin chel strani zovin… e, di colp, il nestri malât terminâl si cjate a… marçâ in uniforme nere insiemi a altris soldâts!!!
A Uchin i pâr dut cussì vêr… al marce, al bat il tac in divise nere e al rispuint al comants par todesc, lenghe che al cognòs ben, vint lavorât di zovin in Svuizare, dome che cumò i pâr di vê un vocabolari plui siôr… di jessi di marilenghe!!!
Dongje di lui un Scharfuehrer (sotufiziâl) i riduce: lu ricognòs pal zovin che al jere pôc prime inte sô cjamare!
Pôc prime? No, trop timp isal passât? Agns? Sono agns che Uchin, anzit, Joachim, al è tes SS? Non si vise…
Di li a pôc il repart si cjate intune lande de Russie par une batude di partigjans. Dismontât dal cingulât HANOMAG lui al viôt denant di sè un trop di presonîrs. Il comandant di compagnie al ordene di copâju a mitraie. Joachim al viôt lis fuessis bielzà scavadis. Al à pôre: nol olse trai cu la mitraie a chei puars che no son nome partigjans ma ancje inocents vielis, feminis e fruts!
Ma li dongje al sint un ch’al riduce: al è il Scharfuehrer, l’om de stanzie, l’agnul… Cuntune vôs no plui dolce ma arcane e suturne, cuntune vôs che e pâr jessi dal oltritombe chel mostri i fevele par todesc e i dîs: “ Spare, o vûstu tornâ ta chel jet a aiar?”
E Uchin/Joachim, cence rimuars, al tache a sparâ cuintri di chei puars…

di Checo Tam
#302

3 comments On Mors tua, vita mea

Leave a reply:

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Pît di pagjine dal sît