Cjalde chê sere

Ce biele sere ce cjalt ch´al è, a è mo plui biele passade cun te, ven voie di jessi di saltâ fûr, di lâ pas stretes là ch´al è scûr. E finalmentri tu mi âs det di sì, a è stade dure ma va ben cussì, ce biele sere ce biel meis di mai, e sei sigûr che no la smentearai.Gjoldile e cjante la vite ch´a va, tegnile strete o ti scjamparà, par chei moments ch´a ti restin tal cûr a vâl la pene di vei vivût.

Biele Glemone sul fâ dal scûr, e il cjampanîl al bat za las nûf, si impiin las lûs si impie un fanâl, che di lontan ti impense Nadâl. Ce biele sere ce cjalt ch´i ai, pense sin nome il sîs di mai; ce biele sere ce biel veiti achì a è masse biele par vei di …
murî.

Gjoldile e cjante la vite ch´a va, tegnile strete o ti scjamparà, par chei moments ch´a ti restin tal cûr a vâl la pene di vei vivût, a vâl la pene di vei vivût, a vâl la pene di vei vivût.

di Aldo Rossi
#245

1 comments On Cjalde chê sere

  • Biel chest scûr rimâ e chest lancurôs viaç tal passât ch'al conte il restâ di un cusin che forsit nol si é masse rindût cont di ce che i colave sul cjâf. Dutcâs le musiche otimistiche e fintramai gaie al lasse pensâ ch'al é miôr di gjoldi prime di murî che murî prime di gjoldi le vite.
    Le musiche a é achi: http://www.youtube.com/watch?v=o3MkyP4iuQI
    Jaio

Leave a reply:

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Pît di pagjine dal sît