Conte di peraulis muartis 3

 

«Cumò vonde! Ducj a cjase sô!»
Diu si sveâ di bot dal insium, si alçà in dute la sô potence, al alçà il braç e dreçà il dêt viers la Tiere che, a chestis peraulis, e trimà e si jemplà di paniç.
«Nol esist che jo o vedi fat i neris scûrs par vivi in te Afriche, i blancs simpri plui clârs biel che si dreçin al Nort, i orientâi zâi par confondisi cul soreli jevât… E o vedi lassât cressi il cinês in Cine, l’inglês in Inghiltere, il furlan in Friûl… par cjatâmi cumò dut chest messedot di neris a Nort, blancs a Sud, zâi a soreli amont… une robe fûr di scuare dome parcé che o mi soi inçussît un lamp!» Si scuen dî che i timps di Diu a son cetant plui luncs dai nestris e chel che par lui al è un marilamp, par nô al è un pâr di secui.
A lis peraulis di Diu ducj i oms a cjaparin pôre e ognidun al tacà a direzisi in filis lungjis tant che di furmiis, viers plui o mancul là che la sô gjernazie al varés vût di cjatâsi. A si scuen ancje dî che no propit ducj bandonarin là che a jerin a vivi: andi jerin – diunoluli – ancje chei che no crodevin in Diu e che, ancje se lu viodevin rabiôs, cul dêt dreçât, alt denant di lôr, continuarin a no crodiji.
Anzit, un di lôr al viodè in chest tramiâ di intun segnâl clâr dal darwinisim e, dreçant la vôs viers Diu, i berlà: «Ben fate! La evoluzion e je une conseguence di un adatament lunc e progressîf intun puest. Il messedament di popui al ricuarde plui il creazionisim e il mît origjinari, che al sedi il melting pot a creâ di bot l’om gnûf! Fasis ben a mandâju ducj a cjase e a fâju rivâ cul timp che covente ae evoluzion!»
Di une cualchi bande, Diu al si sveà di colp, sudât e cun sgrisui dilunc il fîl de schene: lui, il Creadôr par ecelenze fat passâ par un evoluzionist! Po al si inacuarzé che al jere stât dut un insium, stramp ce che si ûl ma dut câs nome che un insium.
Infastidît, Diu, alore, al si zirà di chê altre bande e al tornà a indurmidîsi.
di Di Suald
#123

1 comments On Conte di peraulis muartis 3

Leave a reply:

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Pît di pagjine dal sît