Su la culine

Al jere clip chê sere e nô, di vuaite sul çuc, o vevin cjatât ancje il timp di scherçâ.
Chê Vierte e someave plene di sperancis e jo o pensavi za al so vistît di fieste, ae stanzie di zontâ e ai lavôrs par meti a puest il vignâl.
Po chel fûc, là jù su la culine, nus à dismots dai nestris pinsîrs.
Nol veve lis flamis legris dai pignarûi, ma chês scuris dai brusarilis. E l’aiar nus à puartât il rivoc dai colps e dai berlis, e chel odôr stomeôs di stiç. E il ridi si à sfantât tai voi. E o ai corût come un mat, ma no avonde par murî ancje jo. E il gno berli al à cuviert la gnot.
O ai pierdût il gno cûr su la culine. Dentri di chei mûrs colôr cjalin. Di là di chês voglariis che a son stadis barcons. Sot di chei trâfs che a fumin di oris.
E no ai plui vôs, ni lagrimis. E o volarès sei muart cun lôr: cjar cun cjar e cinise cun cinise. Ma al è masse tart par jessi muart. Masse tart par restâ vîf.
A cressaran i baraçs tra chescj rudinaçs, e o volarès sei baraç ancje jo, par braçolâ inmò une volte chescj claps amâts.
Ma jo o soi fer achì. Cence plui sten, ni façolet ros. Svuedât di dut, ancje de voie di svindic. Le ai pierdude ancje chê, cul gno cûr, su la culine.
di Carli Pup
#119

Leave a reply:

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Pît di pagjine dal sît