Alc si è rot

 

No sta a cjalâmi cussì, cun chei voi vueits e scocolâts, e la bocje maraveade…
O sai: o varès vût di dital prime, ma o vevi inmò sperance, o vevi pazience. O vevi ancjemò amôr…
Ma cumò alc si è rot…
Ti ai lavât, stirât, ti ai curât e sossonât. Ti ai fat di femine, di mari, di sûr, di segretarie, e ti ai ancje tignût simpri cjalt il jet. Tu no tu vevis mai timp, ma jo o capivi e mi sintivi ancje massepassude a domandâti di plui… Ducj disevin simpri “ce vûstu vê, miôr di cussì”…
Ma cumò alc si è rot…
O ai fat fente di nuie mil voltis e o soi passade par stupide par no paiâ il dazi… Ma ce crodistu, che l’odôr di une altre femine no lu sintìs sui tiei vistîts? La mê anime cree, chê che une volte e cjantave cun vôs di frute, mi diseve “scjampe”, ma chê altre anime stranide che za mi dominave, mi fermave ogni volte il pas.
Ma cumò alc si è rot…
O ai lassât di lavorâ, pal to benstâ, pal to sucès. O soi deventade dutun cu la cjase, cui fîs, cun te. O ai cjapât il to cognon e o soi deventade une tô proprietât. Biele vile, tante robe, femenute fine e ben vistide che e sa cemût ricevi i amîs impuartants, chei che dopo ti tornaran cont.
Ma cumò alc si è rot…
Mi restin dome lis grispis. Chest o ai: grispis come monedis par paiâmi une vite robade. O soi parone dome di chest cuarp scanât che si flapìs, che ogni dì al conte une dulie gnove… Dulà ise la mê vite? Dulà? Dulà?
Un criul garp, di cualchi bande daûr di me… Ise mê fie? E je une vôs che vadì che o cognòs, ma no sai… mi zire il cjâf, no capìs plui nuie. Mi sint la vite a trimâ, e o sbassi i voi: te mê man sanganade, un martiel al gote, sporc di cjavei e di alc altri che no vuei savê…
Eh sì, cumò alc pardabon si à di jessi rot…
di L’Antescûr
#99

Lasse une rispueste:

La tô direzion di pueste eletroniche no sarà publicade.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Pît di pagjine dal sît