fbpx

L’orcul

Ma vualtris parcè crodeiso che il nestri ustîr culì al si fasi vignî su chestis ideis di contecurte-day? Us al spieghi jo. O vês di savê che, chê altre dì, al si à intopât intun orcul. Plui che intopât si podarès dî che al è colât a plomp dentri inte vuate dal orcul. Un orcul dut neri, cuntun cudìn daûr [...]

Lei dut

SIP

-Drriin… -Sì, pront -Pront, Irme, ise za pronte la paste? -Eh? Ce paste? Cui fevelial? -Nô o sarìn li tôr une, une e dîs -Ma… -Putanesche, eh! -Ma cui sestu tu? Cui fevelial? -Bon, si viodin alore, mandi -Ma…. -Drriin… -Si, pront -Le astu za metude su la aghe? -Ce aghe, ma cuale aghe, ma sestu chel di prime? -E [...]

Lei dut

Cjantâ pe vile

Zovine di schene, 1925, Salvador Dalì “O voi a cjantâ pe vile!” Le sintive da spessut cheste frase, di frut. Cuant che un nol saveve ce fâ, al nunziave che …al lave a cjantâ pe vile. Valadì a fâ nuie, a passâ il timp, a fâ passâ il timp. Robe cussì strane, par un furlan, che e coventave une frase [...]

Lei dut

Site Footer