CorseCurteDicembar#03 – The little drummer boy

#03 – The little drummer boy

I Res, si sa, mai avonde!
Lu viodêso chel puntin neri là vie pierdût inta chel mâr dut blanc di nêf?
Al è lui!
Jo i vevi dit di no lâ. Cun dute chê nêf che e rivave fin tai zenoi!
Ma lui nuie, nol à volût scoltâmi. Al veve viodût un agnul che i veve dit di lâ, ducj a lavin, i pastôrs a lavin, Zanut, Lenart, Macôr, Simon e ancje trê res dal jevât, ducj! Al jere nassût a Betlem il fantulin redentor!
Ma chei lì alc i puartin a chel frutin! Tu ce astu di puartâi che la miserie ti alce di pês?!
I puartarai la mê sunade. Cul gno tambûr. O ai dome chel, lu sunarai par lui.
E vie lui! Vie lui inte nêf, cul tambûr a bracecuel.
Cuissà tropis mai voltis che al è colât intal lâ! E al neveave saldo e cussì, cuant che al è rivât, il tambûr al jere plen di nêf, dut imbombât, dut umidon che al sunave stramp. Un pôc lu à suiât, come che al à podût, cul flât dal bo e dal mus.
Cuant che al è vignût il so turni di presentâ il regâl, lui ce aial fat? Al à sunât il so tambûr. Miôr che al à podût, al à sunât. Nol veve altri di proferî.
E il fantulin divin i à fat muse di ridi.
Jo i vevi dit di no lâ.
Chel frut, chel fantulin redentor al jere un re.
E cuant che un re al rît, ce fasial? Al mostre i dincj.
Sarà ancje vere, ma chel re li al è un re bambin! Ce maniere fasial un frutin di scune a vê zaromai i dincj!
Eh! Nol è un re cualsisei! Al è il re dai res!
E un re al à simpri fan. E se nol cjate di mangjâ, al cjape su ce che al è. Magari ancje un tambûr dut strafont di nêf, no si sa mai che al vedi di vignî a stâi ben, par sunâ, par zuiâ, par fâlu rondolâ su la nêf! Ai res no ur mancjin lis ocasions! I res, si sa, mai avonde!
Jo i vevi dit di no lâ.
Cumò il tamburin al è dome une maglute scure intun ocean dut blanc, al cjamine, al si strissine cence savê dulà lâ, intal mieç de nêf, al cole ogni moment, dut bagnât, dut sberlufît.
E cence tambûr.

di Laurin Zuan Nardin (Lupusinfabula)
#1***

Leave a reply:

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Pît di pagjine dal sît