fbpx

Tornial?

O ai sintût a dî che al à di tornâ, che al vignarà jù une altre volte. Inte glorie par judicâ i vîfs e i muarts. Ma cuant? Sevêr al veve clamât Remo muradôr par fâ il marcjepîts gnûf, sì, sì, intune dì o fasìn dut, o ai za lis misuris, doman o rivìn adore e vie dute une tirade, [...]

Lei dut

Reclam

No sai se la mê storie e je tacâde par câs o biel volint; di sigûr al è stât un plasê. A ogni mût, cumò, no mi puedin fâ fûr cul bon servît di dome la cjamese che o ài sù. Dopo dut o soi rivât a jentrâ batint sul timp une schirie di concorints. Risultât: cjapât in provis par [...]

Lei dut

Site Footer