La travasade

A nol jere dificil convinci Nelo muini a fâti dâ une man cuant ch’a tu vevis di trai il vin dal caratel, o ben di travasâlu da lis damigjanis in tes butiliis in Sierade; lui al veve une vore di mistîr al rivuart, une lungje pratiche fate sul cjamp come ch’a pandevin il nâs e i smursiei inrossâts. Al tignive [...]

Lei dut

Ogni pêl un pindul

Une mascare di sanc e sudôr involuçade dentri tun nûl di moscjins e tavans, di sot il cjapiel a vignivin fûr i pics ingropâts dal façolet metût li par suiâ il spissulâ dal sudôr dentri intai voi, il gjilè e la cjamese cu lis maniis lungjis bagnadis strafontis; cussì mi comparive gno nono Tin, chês voltis che o levi a [...]

Lei dut

Mâl di mari

Meni al veve vût fin di piçul cualchi fastidi di viste, che a nol jere vuarît in tal cressi. Lui al viodeve pôc, dome cualchi ombre, e par chest motîf nol veve cjatât di maridâsi e al viveve cun sô mari Miute, ca lu tratave come un dêt madûr. Lui al lavorave i cjamps e jê e preparave di mangjâ [...]

Lei dut

Pît di pagjine dal sît