ScolteCurte!

O vin pôc altri di zontâ. Al è dut scrit chi parsore, te infografiche de nestre Sartore, metude adun cu lis ideis di chel mat dal Ostîr, cui sugjeriments de Coghe. Al è saltât fûr chest ScolteCurte, che par cumò o vevin pandût dome ai iscrits ae nestre Liste di Contecurte, ma che cun chest articul al devent uficiâl. L’Ostîr [...]

Lei dut

Vrie di ca!

I veve dit cussì Fricebilite a Candaluç. E lu ripeteve: “Vrie di ca! Vrie di ca!” intant che al sunave la raze cu la cartufule. Ma nie. Sepat no lu scoltave e al leve indenant cul camesot. “Gût,,, sehr gût…” al barbotave a barp vrie. Si che duncje la bisate e cjapave di stiç, ma cence fâ nancje une bree. [...]

Lei dut

San Svualt

O vevi di fâ un zîr a Udin par uficis. E mancie simpri cualchi cjarte, cualchi certificât, e alore tocje lâ in centri a Udin e cori ator pe citât par cumbinâle. La matine si ciate quasi simpri parcheç in place Prin di Mai, de bande di Madone des Graciis, cussì no si paie, ma bisugne rivâ avonde adore. Une [...]

Lei dut

Zuiâ

“A moritu tu, nono?” mi à dit Mianute, planchin planchin, intant che, distirâts tal jet, o spietavi che si indurmidìs. “Cuant che al sarà el moment” gjo, “ma tu nane, nane cumò, cidine.” “Jo no vuei che tu moris” mi à dit jê, tant par dî alc e tardâ di durmidîsi. “No è primure, a spietarai che tu cressis” gjo. [...]

Lei dut

CovidCurte Day 20!!!

L’Ostîr i à pensât un biel pôc parsore, a cheste robe, e dopo al à decidût che al fasarà ce che al sta par dîus: Il Contecurte Day 2020 si fasarà! Come che o savês, e cui no lu sa, il Contecurte Day e je la gare di Contis che par solit o fasìn inte prime metât dal an e [...]

Lei dut

Sisilis

Su la nestre tiezie a son tornadis lis sisilis. Rimpinât tal ciment dal trâf armât de stale, al jere di un pieç in ca il greban di un nît, vueit di agnorums. Tes stalis a son simpri stadis vacjis, tai cjôts purcits, gjalinis tai gjalinârs e tai nîts sisilis. Ma un biel moment, come pe scjassade di un taramot cidin [...]

Lei dut

Cosmogonie

Sì. Le ai cjatade sot di un vieri mobil incarulât, sul cjast, o miôr – fasìn i figos, dai – tal gno “loft”. Une balute di plastiche, mieze rosse e mieze trasparente, cun tal mieç un cercli di cartoncin e la muse di Michele Dancelli, il coredôr. Me veve regalade un gno bon probarbe, Remo. Mes regalave simpri, chês balutis, [...]

Lei dut

Site Footer