Telefonade

A une siorute che e viazave inte coriere che e menave in citât i sune il tridnul dal telefonut, come che po e sgarfe dentri de borse, daspò di un timput che l’argagn nol molave di sunâ, finalmentri lu à tes sôs mans:

– Siiiii, cui isal? Ah sêstu tu, Jole! o stoi lant a Udin… sì, sì cu la coriere, o stevi juste par clamâti, dîmi dut.
– Jole: …

– Ce mi dîstu? Se mê fie e je lade a vivi cun chel batecul di zovin plen di rincjins dapardut? Po no no po…, ce mi disistu!, ti àn informade mâl. Mê fie, ninine, e vîf ancjemò cun me e mi pâr che no vedi premure di lâ vie di cjase. E po a mi, par dîti il vêr, no mi à mai plasût chel smafar, al somee un barbezuan di strade, no sai ce che viôt in chel scarabatul.
– Jole: …

– Ma ce vuelistu che ti dîsi, a son robis che a sucedin ve, e dut par no savê dî di no a timp. Ah, Jole, lasse che ti conti!, il frutin al è un amôr!, sâstu che za al trabascje; – no… no… no… -, par me che al vûl dîmi none e nol rive ancjemò, benedet frutin. Ce?, chê po si che no, no permetarai mai a chel plen di rinpins al meti pît in cjase mê.
– Jole: …

Ma no Jole… ma no, no sta lâ daûr di chê manie di galopinis peteçonis che no àn altri cefâ. Dîs che cumò… che cumò no ai timp di contâti, o stoi rivant in stazion, o scugni lassâti Jole, ti sieri… mandi, mandi.

di Galliano di Buenos Aires
#1***

1 comments On Telefonade

  • Biele storiute o disarès cun tant mani di lusso intôr, ben incerneade sui nestris biei dîs / indulà le mari scandaie su lis fiies e sui fîs. Lussian

Leave a reply:

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Pît di pagjine dal sît