CorseCurteNovembar#04 – Un plasê

#04 – Un plasê

– Ce fastu culì, tu, cussì sul cricâ dì? No tu âs frêt?
– Ti spietavi te. O ai di domandâti une robe.
– Ce robe? No tu puedis spietâ usgnot o doman? O ai di lâ a vore jo e la mê coriere e rive di strade. Noaltris o tachìn a la albe, a buinorone, a pene che al cjante il gjal. Mighe come vualtris cjadreârs che dumrîs saldo! A pene che al criche dì, ogni dì.
– No, no, doman no, no pues. Sint. No podaressistu, par vuê, dome par vuê, eh! dome par vuê.
– Ce?
– Fâ di mancul.
– Fâ di mancul? Di ce?
– No cjapâle cheste coriere.
– E cun ce voio a vore?
– Tu fasis di mancul di lâ, par vuê. Dome par vuê. Tu cjatis une scuse, che la coriere no je rivade, che tu le âs pierdude. Che al jere masse scûr, che il cricâ dì al jere in ritart. Tu mi fasaressis un grant plasê.
– Ma ce raze di plasê mi domandistu?
– Di fâmi di testemoni.
– Ce robe?
– Di copari dal anel. Jo mi sposi.
– Tu ti sposis? Po ben che Diu ti dei! E tu vuelis che ti fasi jo di testemoni? Ben, tu mi cjapis cussì bot e sclop, no savarès, ma, insome… viodarin, dai, i pensi un moment
– Eco. Astu pensât? Brâf. Cumò dîmi di sì, tu âs di dîmi di sì cumò. Nol è timp par pensâ masse.
– Ma parcè? Âstu za fissade la date?
– Vuê. Mi sposi vuê.
– Tu… tu, tu ti sposis vuê? E dulà?
– Cumò. Culì. Inte glesiute li.
– Cumò? Culì? E cun cui?
– Cun Mariute.
– Ah. Alc o vevi sintût, ma…
– Dai, fami chel plasê. Ti invidi a gustâ cun nô. Oh! nuie di straordenari, eh! Brût di gjaline e…
– Ma chi dentri ti sposistu? Inta chê capelute culì? Cence nissun altri?
– Sì. Sì, propi chi dentri.
– Ma e je simpri sierade.
– Cumò al ven il plevan, al à lui la clâf.
– E dulà ise Mariute? Jo no viot nissune Mariute culì.
– E rive, e rive. E rive pal troi daûr dal mulin. No à di fâsi viodi di nissun.
– Parcè po?
– Dome cussì il plevan al acete di sposânus. Di scuindon. Dome cussì. Di scuindon sul cricâ dì, che nissun al sepi nuie.
– Ma parcè?
– Parcè che jo, parcè che jê, insome, nô doi… e po tu sâs che jo no soi di glesie, o ai la scomuniche.
– Eh, di no crodi! ce saio jo… alore, cussì, però. E i siei di cjase ce disino? So pari, so barbe? Di Mariute, ce disino?
– Eh! Eh! Mâl. A disin mâl.
– Mâl?
– Malon. Le parin fûr.
– Fûr di famee?
– Sì. Alore mi lu fasistu chest plasê?

di ***
#1***

2 comments On CorseCurteNovembar#04 – Un plasê

Leave a reply:

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Pît di pagjine dal sît