CorseCurteMai#15 – La cjase parsore la galarie

#15 – La cjase parsore la galarie

Intal fossâl di Palme al è plen di jentradis di galariis di mine: a coventavin par rivâ fin sot dai nemîs e fâju saltâ par aiar. Zuan, come tancj fruts di Palme al lave a esplorâlis e, cheste volte, al è rivât a convinci ancje Gjonde e Marte a lâ cun lui. “E tu, tu volaressis jentrà alì dentri?” I fâs Gjonde. Marte si tirave indaûr e e someave cetant turbade di chel lûc. Ancje Gjonde e somee inacuarzisi di alc e e tache a preocupâsi. Zuan invezit al jere za dentri.
“Ce fâstu?” i berlin lis frutis.
“O vuei viodi là che e puarte!”
“Torne incà, che nol vedi di colâti alc intal cjâf!”
“Se a ves di colâ propit cumò dopo cuatricent agns e sarês un pôc masse grande come sfortune, no us pârie?”
“Zuan …”
Marte e cirie di riclamâlu… “Stupit!” i berle Gjonde.
Cussì dutis dôs a jentrin inte galarie par stâi daûr. In curt si inacuarzin che e je plui lungje di chês che a rivin sot des lunetis di Napoleon. A rivin ae fin, Zuan al sperave di scuvierzi alc di gnûf.
“Viodistu, tu vegnis dome a periculâ par di bant!” i bruntule Gjonde.
“Par plasè, Zuan tornin indaûr subit …” si lamente Marte.
Ma lui, cjalant ator cun la pile, si inacuarç di un trabuchel che al puarte adalt.
“Viodût che al jere alc!”
Lu vierç e al jentre. A jerin intune stanzie plene di polvar e cun i barcons sierâts di cuissà trop timp. Intun toc di cjartute, ancjemò picjât intal mûr, si rivave a lei RISANO AIRSTRIP, intun atri NATO e CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY. Zuan al sint Marte che a lu cjape pe manie: “Zuan, o vin viodût avonde, anìn vie di ca …”
“Ma ce che o vês?”
“Finissile, anìn subit vie di ca!” e ribat Gjonde.
In chel moment, si sint un grant bot sot tiere. Al cor jù a viodi intal trabuchel ma, intal moment che lu vierç, i ven su un gran polvaron: la galarie e je sdrumade.
“Zuan, anìn vie, anìn subit vie di ca!”
Al prove a vierzi un dai barcons ma al jere come incjastrât.
“No rivi a vierzilu!”.
Alore al cjape un taulin e lu tire intal barcon, dopo a rivin a ribaltâ un armaron par butâ ju i scûrs e finalmentri e rivin a lâ fûr.

di Luche Bagnarol (Diletant in Sbandament)
#1273

1 comments On CorseCurteMai#15 – La cjase parsore la galarie

Leave a reply:

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Pît di pagjine dal sît