Muretuts

Tal biel mieç dal vilaç al jere, come che al è ancje cumò, un grant prât vert, plen di rosis e cun cualchi arbulut. Al sbilf Berto i plaseve sta su chel prât, ma no i plaseve vê cussì tante int ator, che i passave dongje, o che e riscjave di pestâlu corint o zuiant.
Cussì, une dì di Sierade, a buinoris, al à tacât a fâ sù un muretut cu li fueis. A ducj chei che a passavin chest confin al diseve di lâ fûr: chel al jere il siò toc di prât, dut il rest al jere di chei altris!
Cualchidun a lu à lassât fâ cence problemis, altris par pôre di restâ cence prât a si son fats il lôr muretut, e par finî i plui saçs a àn tentât di disfâ i muretuts dilunc de gnot. Ma la dì dopo i muretuts a tornavin fûr.
Passât l’Autun e sparidis lis fueis Berto al à tacât a fâ un mûr cui claps, simpri plui alt, cussì no si podeve plui disfâlu di gnot. Ancje chei altris a vevin tacât a fâ mûrs cui claps, e cualchidun ancje cui modons!
Simpri plui int a stave segnant il siò toc di prât tant che chel che al restave al jere une vore piçul. Al jere ancje cui che al vendeve un toc par rivâ ae fin dal mês, e chel che al comprave il toc par no restâ cence.
A no si podeve fâ nissune magjie parcè che dutis li aganis, i mâcs e lis fadis a jerin lontan par une cunvigne di magjie. Cussì il saç dal vilaç al à vût une idee: fâ un mûr su la strade par blocâ Berto e chei atris tal prât.
Dilunc de dì, chei pôcs che a no vevin nissun muret e vevin tacât a tirâ sù un mûr in modons une vore alt, ator dal prât. Ae sere Berto e chei altris a volevin lâ a cjase: a vevin zuiât dut il dì cun la nêf e cumò a no viodevin la ore di scjaldâsi devant da la stue. Ma a no savevin di ce bande lâ: a jerin cercenâts di chest mûr. Un pôcs a àn tentât di scjavalgjâlu saltânt di un morâr, ma no le àn cumbinade. Cussì a àn tacât a rabiâsi cun chei dal mûr parcè che al blocave l’acès ae strade, che e je di ducj. Lôr i àn rispuindût: “Sigûr la strade e je di ducj, come il prât: nô o si sin cjapâts chest toc, il rest al è dut vuestri.”
Cussì Berto al à capît il valôr e il sens dal teritori comun e che a no si pues dividilu. Sì che duncje al à tacat a butâ jù ducj i muretuts che a vevin costruît lui e chei altris, intant che il rest dal vilaç al butave jù il grant mûr e al tornave a gjoldisi il siò biel prât, ducj insiemi.

di Davide Peressoni
#1086

1 coments On Muretuts

Scrîf un coment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Pît di pagjine dal sît